Fem frågor om Södermalm

Slussgården och JLL är aktiva på dagens lokalmarknad på Södermalm. Här beskriver de vad som kännetecknar området, hyresnivåerna och besvarar frågor om vad de själva har på gång på Södermalm.

Slussgårdens fastighet på Hornsgatan.

Slussgårdens fastighet på Hornsgatan.

Vad kännetecknar Södermalm idag?

Jari Lalli, Slussgården

– Kännetecknet för Södermalm kan utryckas som ”proper laid back”, dvs där det lite bohemiska upprätthålls med ett medvetet kreativitets- och trendtänk. Detta gäller i högsta grad näringslivet då företagarna och de anställda i stor utsträckning bor på Södermalm.

Området har i och med detta blivit ett starkt kluster i Stockholms innerstad med kreativa fåmansföretag inom bl a speldesign-, reklam-, mode- och arkitektverksamhet. Kontorsmarknaden kännetecknas av små och medelstora kontor med en mycket hög yteffektivitet genom öppna lösningar och, i flertalet fall, utan fasta arbetsplatser.

Karl-Henrik Lenneryd, JLL

– En urban förtätning av framför allt Södermalms ytterdelar gör stadsdelen ännu mer levande och attraktiv. Vi ser utbudet av härliga restauranger, trendiga butiker, kultur och naturliga samlingsplatser öka år efter år.

I just en sådan miljö, där även de allmänna kommunikationerna alltid finns runt hörnet, vill folk leva och arbeta.

Hur tror du att Södermalm kommer upplevas i framtiden?

Jari Lalli, VD Slussgården

Jari Lalli, VD Slussgården

Jari Lalli, Slussgården

– Jag bedömer att Södermalm kommer utvecklas i en riktning som ger en än starkare image för kreativa verksamheter. Södermalm som turistmål kommer att förstärkas och få en särart inom Stockholms innerstad genom att den får en tydlig identitet inom just kreativitet och nöje.

Detta gäller inte minst omdaningen av Slussen som kommer ge helt nya besöksströmmar och användning av området.

Vi kommer därför få en positiv utveckling för hotell-, restaurang- och handelsnäringen. Som en effekt av detta kommer vi förmodligen se flertalet fastigheter som konverteras från kontor till hotell och handel.

Karl-Henrik Lenneryd, JLL

– Intresset och attraktionen för Södermalm kommer bara att öka över tid. Det är en otroligt spännande stadsdel som jag fortfarande ser massor av framtida potential i, inte minst tack vare de tydliga samlingsplatser som skapats kring exempelvis Nytorget och Hornstull.

Jag är övertygad om att fler liknande platser kommer utkristallisera sig, vilket ytterligare stärker bilden av Södermalm som den mest profilstarka stadsdelen i Stockholm.

Hur ser hyresnivåerna ut på Södermalm idag och hur tror du att de kommer utvecklas?

Jari Lalli, Slussgården

– Hyresnivåerna är starkt differentierade inom Södermalm där områden med goda kommunikationer har mycket bra nivåer och kommer utvecklas än mer då bilåkandet kommer att styras bort med trängselskatter, bränslepriser och miljötänkande.

Detta gäller särskilt Slussenområdet som är ett av Stockholms bästa kommunikationsnav och den framtida omdaningen av området kommer öka attraktionskraften avsevärt.

Vi märker av ett starkt tryck på lokalförfrågningar och detta trots de befarade störningarna i samband med kommande byggarbeten.

Karl-Henrik Lenneryd, Associate director JLL

Karl-Henrik Lenneryd, Associate director JLL

Karl-Henrik Lenneryd, JLL

– Det är ett stort spann mellan de olika delmarknaderna och kvaliteten som erbjuds. Men med ett så litet kontorsbestånd i ett område som är så attraktivt att bo och vistas i måste självklart hyresnivåerna upp.

Hur ser ert bestånd ut i området?

Jari Lalli, Slussgården

– Slussgården är den största kommersiella fastighetsägaren i Slussenområdet med sex fastigheter innehållande i huvudsak kontor och handel. Fastigheterna har genomgått ett omfattande moderniseringsprogram genom att omvandla ineffektiva cellkontorslösningar till moderna öppna lösningar.

De största hyresgästerna är Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och SIS. Övriga kontorshyresgäster består till stor del av kreativa verksamheter som arkitekt-,

reklam- och IT-företag.

Handeln har utvecklats genom sammanslagning av små och mörka objekt till större och ljusare butiker med bättre logistik och exponering.

Fastigheten Fatburen på Södermalm.

Fastigheten Fatburen på Södermalm.

Karl-Henrik Lenneryd, JLL

– Med uthyrningsuppdraget för Fatburen, ett av Södermalms största kontorshus, är vi en stor del av kontorsmarknaden på Söder. Vi ser en stor efterfrågan på lokalerna där, inte minst tack vare dess geografiska läge mitt på Södermalm.

Dessutom spelar det sannolikt in att Slussen inom kort kommer vara en byggarbetsplats under många år, vilket gör att många företag letar nya lokaler belägna i närområdet.

Då hamnar Medborgarplatsen högt på önskelistan, med sina utmärkta kommunikationer och ett närliggande serviceutbud som i innerstaden är nästintill oöverträffat.

Vad har ni på gång på Södermalm?

Jari Lalli, Slussgården

– Vi utreder möjligheterna att tillskapa mer yta i vårt befintliga fastighetsbestånd. Detta är en stor utmaning med tanke på bevarandekraven som ställs av Stockholm stad och det faktum att det redan nu är trångt i områdets bebyggelse.

Vi märker också en tydligt ökad trend från hyresgästerna att köpa mer tjänster inom området kontorsnära service.

I nuläget levererar vi ett stort antal tjänster i form av bl a städ, post, telefoni och fruktkorgar i egen regi. För att möta upp mot kundernas önskemål om att koncentrera sig på kärnverksamheten och inte behöva ha egna resurser för nämnda tjänster kommer vi därför utöka utbudet.

Karl-Henrik Lenneryd, JLL

– Vi håller nu på med ett utvecklings- och uthyrningsarbete av Fatburen, vi lägger mycket krut på hur Fatburen möter gatan och staden samt vad vi kan erbjuda våra hyresgäster.

Vår strävan är att bli det mest attraktiva kontorshuset på Södermalm och variabler som service/miljötänk/arbetsmiljö/kommunikationer/läge gör att vi kanske redan är där!

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter