Fem frågor om Högsbo och Sisjön

Alaska ritar om Sisjöns profil. Bild: RS Studio

Alaska ritar om Sisjöns profil. Bild: RS Studio

Vad har ni för vakanta ytor i Högsbo och/eller Sisjön?

Jessica Malm, Uthyrare GE

- Vi kan främst erbjuda kontorsytor mellan 200 kvm – 1 000 kvm. Vi har inga vakanta butikslokaler i vårt bestånd i Högsbo/Sisjön.

Jörgen Persson, VD Alaska Fastigheter

- Det är alltid stor omsättning på hyresgäster som ökar och/eller minskar sina ytor. Just nu har vi väldigt få lediga lokaler i Sisjön där vi verkar. På butikssidan har vi inget ledigt alls, där har vi istället företag som står i kö.

Vad ligger hyresnivåerna på för kontor, lager respektive butik och hur ser du på hyresutvecklingen framöver?

Teknikhuset i Järnbrott Foto: GE Capital Real Estate

Teknikhuset i Järnbrott Foto: GE Capital Real Estate

Jessica Malm, Uthyrare GE

- Beroende på läge och standard får du ett bra kontor för ca 900-1 400 kr/kvm per år, lager ca 700-900 kr/kvm per år.

Hyresutvecklingen har under åren varit rätt stabil i Högsbo/Sisjön med en viss ökning i de områden det byggs nya handelshus runt omkring. Bedömningen är att marknaden här omkring kommer fortsätta vara stabil framöver. Området förändras i allt snabbare takt och det finns planer på mer bostäder och handel vilket kan leda till en viss höjning på hyresnivån men det är nog svårt att få markant mycket mer eftersom en del av attraktiviteteten i området är just lägre hyror.

Jörgen Persson, VD Alaska Fastigheter

- Att slå ihop Högsbo & Sisjön och prata om ett enda område ger en fel bild. Högsbo är ett gammalt, slitet industriområde som precis har påbörjat sin omvandling och som historiskt haft stora vakanser. Sisjön däremot har alltid haft en betydligt lägre vakansgrad. Sisjön kan karaktäriseras mer som en blandstad med både befintliga bostäder och fler på gång i direkt anslutning till handelsområdet.

Detta, tillsammans med att tillgängligheten kommer att förbättras med stora infrastruktursatsningar bl a från vår och Trafikkontorets sida, gör att hyrorna är högre i Sisjön. Här ligger kontorshyrorna på mellan 900-1 900 kr/kvm beroende på standard, de nybyggda betingar uppåt 2 000 kr/kvm. Lager, beroende på funktion, ligger mellan 600-900 kr/kvm och butikshyrorna på 1 500-

2 000 kr/kvm. Butikshyrorna blir givetvis ännu lite högre om det rör sig om en mindre yta.

Varför ska man som företag välja att etablera sig i Högsbo och/eller Sisjön?

Jessica Malm, Uthyrare GE

- Det finns många fördelar. Bland annat för att det ligger så nära centrala Göteborg, med goda kommunikationer. Som nämndes tidigare ligger hyrorna på attraktiva nivåer och för pengen får du väldigt effektiva och moderna lokaler. Det finns all typ av service i området vad gäller handel, restauranger och gym. Närheten till naturen är också en fantastisk fördel, du har både Änggårdsbergen och Oxsjön/Sisjön på gångavstånd samt havet endast en cykeltur bort!

Jörgen Persson, VD Alaska Fastigheter

- I Sisjön är det just nu stor efterfrågan på butikslokaler och både trängselskatt och parkeringssituationen inne i centrum kommer kanske att utkristallisera ett förändrat köpbeteende som kommer att gynna området ännu mer. De som handlar här utgör en kapitalstark kundgrupp och upptagningsområdet är stort. Redan nu är det flera butiker som i omsättning kan jämföras med butiker i Stockholm. Sisjön är ett starkt område!

Närheten till centrum är givetvis en stor fördel men för de företag som inte måste ligga centralt, som är beroende av både transporter och bilar, blir det naturligt att söka sig mot Söderleden och Sisjön.

Hur ser utvecklingen ut för området framöver?

Jessica Malm, Uthyrare GE

- I Högsbo och i Sisjön finns både företag och allmänhet som rör sig vilket innebär att mycket satsningar görs vad gäller bostadsbyggande och infrastruktur. Runt 500 bostäder planeras att byggas under de närmsta åren och handeln utvecklas ständigt, speciellt i Sisjön. Vi ser också att efterfrågan på kontorslokaler ökar efter att trängselskatten infördes vid årsskiftet. Området går från att ha varit ett industriområde till ett levande område vilket är kul att både se och få vara med att påverka.

Jörgen Persson, VD Alaska Fastigheter

- Vi ser väldigt positivt på utvecklingen av Sisjön. Vi har kö på butikshyresgäster som vill in, Sisjön är ett starkt destinationshandelsområde, hit åker man för att handla. Vi ser Sisjön som ett komplement till exempelvis Frölunda Torg, inte som en konkurrent. Och med våra planer på nya handels- och kontorsytor och infrastruktursatsningar kommer området att bli ännu starkare och tillgängligare i framtiden.

Vi är överens med kommunen och Trafikkontoret i flera frågor och bl a ska

Sisjömotet byggas om, vilket kommer att förbättra flödet och minska köerna. En bussfil ska skapas och kommer att komplettera den redan förbättrade busstidtabellen. Vi är även med, tillsammans med Västtrafik och Högsbo/Sisjön Företagarförening, att till sommaren ta fram en matarbusslinje från Järnbrottsmotet till Sisjön. Vidare ska Sisjövägen byggas om, rondellen vid Sisjö Center blir dubbelfilig och även Sisjövägen blir dubbelfilig i båda riktningarna. Även tillgängligheten mot väg 158 ska förbättras. Tillsammans med företagarföreningen vill vi också förbättra cykel- och gångstråken så att man inte frestas att ta bilen korta sträckor som många gör idag.

Har ni något speciellt på gång i ert bestånd, nu eller framöver?

Jessica Malm, Uthyrare GE

- Just nu är vi i full fart med att bygga om före detta Chillis lokal på August Barks Gata 1-3 för våra nya hyresgäster Måleributiken som kommer att hyra 2 400 kvm där. Vi tycker detta är speciellt kul eftersom de på ett bra sätt kommer att komplettera de övriga hyresgästerna i huset.

Jörgen Persson, VD Alaska Fastigheter

- Vi lägger grunden till Sisjöns framtid med planer på både handels- och kontorsytor och ett hotell. Vi håller just nu på att fastställa detaljplanen för Forsbo Forshaga-tomten på 100 000 kvm, planen kommer troligen vinna laga kraft under sommarhalvåret. Här ska Hornbach etablera sig med 20 000 kvm. I steg två kommer vi att etablera ett hotell och då kommer vi även att omvandla Coop-tomten ut mot Söderleden, med trolig start 2014. Här finns det plats för ytterligare spännande etableringar. När detta är klart är vi ikapp Kungens Kurva i Stockholm när det gäller omsättning. Det bevisar att Sisjön är ett väldigt starkt område! Två hyresgäster är redan klara i etapp ett. Omdaningen av Forbo Forshaga-tomten kommer att skapa 600 arbetsplatser, främst för ungdomar. Det tycker vi är väldigt viktigt och positivt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter