Fem frågor Högsbo & Sisjön

1.Vad har ni ledigt i Högsbo & Sisjön och finns det något speciellt objekt ni vill berätta lite extra om?

Erik Fischer, Platzer Fastigheter

– Vi äger cirka 100 000 kvm lokaler på Högsbo-sidan. Det som är ledigt är främst kontor med omodern planlösning, dålig tillgänglighet eller som är i behov av större renovering. Vi har även två helt tomma kontorsfastigheter som varit för enbrukare, om 3 500 resp 7 800 kvm. Dessa håller nu på att projekteras för omstrukturering och uthyrning i mindre enheter vilket är mer efterfrågat i Högsbo. I det fd  ”IFS-huset” får man utöver Green Building-klassificerade kontorslokaler även helt ostört skyltläge mot Dag Hammarskjöldsleden.

Rickard Borendal, GulinsFastigheter

– Vi har endast 300 kvm kontorsyta vakant i Sisjön.

Mats Strid, Harry Sjögren AB

– Vi har låg vakansgrad i Högsbo-Sisjön. Ett ledigt objekt som vi vill lyfta fram är en kontorsfastighet vid FO Petersonsgata, som har ett bra läge på höjden vid Frölunda smedja. I fastigheten finns ett gym för hyresgästerna och dessutom finns en bra restaurang. Lokalerna är flexibla och hyresgästerna kan själva vara delaktiga och påverka utformning av kontoret.

2.Vad ligger hyresnivåerna på i området, för kontor, butik, respektive lager och hur ser hyresutvecklingen ut framöver?

Erik Fischer, Platzer Fastigheter

– För bästa kontor ligger hyran på 1 250 kr, för sämre kontor 850-1 000 kr och för lager cirka 650-800 kr. Ett problem är att skillnaden mellan kontors- och lagerhyror är alldeles för liten. Hyran för bra kontor anser jag skall ligga ännu närmre hyror i område med liknande läge, men då skulle Högsbo behöva markanta förbättringar i kollektivtrafiken samt att området förtätas och moderniseras. Med trängselskatt och förbättrad kollektivtrafik tror jag efterfrågan på kontor kommer att öka i området, det tillsammans med hyresvärdar som är villiga att investera i lokalerna kommer bidra till ökad marknadshyra. Handeln har jag svårt att uttala mig om.

Rickard Borendal, GulinsFastigheter

– Då vi endast äger i Sisjön kan vi inte uttala oss om Högsbo. Vår bedömning är att hyresnivån i Sisjön ligger i nivån 900-

1 200 kr/kvm för kontor  och  i nivån

1 300-1 800 kr/kvm för butiker. Hyresutvecklingen bedöms som stabil, mot bakgrund av god efterfrågan, samt att området är i en fortsatt expansionsfas.

Mats Strid, Harry Sjögren AB

– Vi vill inte gå in och sätta en hyresnivå på området eftersom det föreligger en stor spridning på hyrorna beroende på var fastigheten är belägen. Hyresnivån varierar med fastighetens läge och standard, samt om fastigheten ligger i Högsbo eller Sisjön, om den är belägen vid centrala knutpunkter med bra serviceutbud eller om den ligger på avstånd från dessa knutpunkter. Dessutom är alla fastigheter unika med olika kvalitéer och förutsättningar.

Göteborgsregionen har under 2000-talet haft en bra tillväxt och invånarantalet förväntas öka kraftigt de närmaste åren. Målet är att det skall bo och verka 1,5 miljoner invånare år 2020. Det finns begränsningar i hur mycket de centrala delarna i Göteborg kan förtätas och områden som nu ligger i utkanten av centrum kommer att inkluderas i den centrala kärnan när staden växer. Tillgängligheten till Högsbo-Sisjön kommer att förbättras framöver och kollektivtrafiken kommer att förbättras. Tillväxten i staden och en förbättrad tillgänglighet till området kommer att leda till en positiv hyresutveckling.

3.Varför ska man som företag etablera sig just i Högsbo eller Sisjön, vilka fördelar kan man tala om?

Erik Fischer, Platzer Fastigheter

– Främst pga närheten till stan, den goda tillgängligheten och att det är ett framtida utvecklingsområde. Området anses fortfarande som billigt och det går att få väldigt bra lokaler för ett bra kvadratmeterpris. Dessutom är naturen otroligt nära för företag med hälsomedvetna anställda. Vi har moderna hyresgäster som använder Änggårdsbergen och dess leder för gruppaktiviteter och träning.

Rickard Borendal, GulinsFastigheter

– Sisjön är i en tillväxtfas med många nya spännande etableringar inom handel och kontor. Infrastrukturen är under utbyggnad, vilket gör tillgängligheten god. Området ligger nära de stora kommunikationslederna och närhet till daglig service. Dessutom är hyresnivåerna konkurrenskraftiga.

Mats Strid, Harry Sjögren AB

– Det är ett spännande och dynamiskt område med ca 1 200 olika företag i 200 olika branscher. Det är nordens största företagsområde och här arbetar dagligen 25 000 personer.

Området är beläget nära stad, natur och hav, Skandinaviens största hamn och Landvetter flygplats är på behändiga avstånd och området är omgivet av de största trafiklederna i Göteborg. Områdets tillväxt bedöms som mycket goda då en tredjedel av regionens nya arbetstillfällen kommer att skapas i detta område. Det finns även goda möjligheter till service och handel både inom området och vid Frölunda Torg som är ett köpcentrum med 200 butiker.

Utöver detta bör nämnas den trevliga atmosfären i området och det nätverksbyggande som sker i samband med frukostmöten, golf- och löpartävlingar m m i Företagareföreningens regi.

4.Ett problem i området är ju den ansträngda infrastrukturen. Vad behövs göras och vad är på gång?

Erik Fischer, Platzer Fastigheter

– Tillgången till rätt kollektivtrafik behöver förbättras, spårbunden trafik skulle bäst gynna området. Ett nytt mot från Söderleden och ett omarbetat Sisjömot skulle underlätta bil och godstransporter. Arbetet med att öka framkomligheten i området pågår hela tiden, bland annat genom ett projekt lett av Trafikkontoret.

Rickard Borendal, GulinsFastigheter

– Man får inte överdriva problemen med nuvarande infrastruktur. I samband med planerade nyetableringar av handel i området kommer infrastrukturen att utvecklas och tillgängligheten förbättras ytterligare.

Mats Strid, Harry Sjögren AB

– Högsbo-Sisjön kommer att hamna utanför betalsystemet för trängselskatt, vilket vi ser som positivt för området. Det tillsammans med den expansionen som sker i området kommer att leda till ökad trafik. Det som behöver göras är att förbättra tillgängligheten, framkomligheten och de allmänna kommunikationerna till och från området såväl som inom området. Det behöver också byggas fler bostäder för att kunna skapa en blandstad och ge området en mer hållbar karaktär över tid. Trafikkontoret i Göteborgs stad har under hösten 2011 påbörjat ett treårigt samarbete med Högsbo – Sisjön företagarförening. Målet är att skapa bättre tillgänglighet till området för både kunder, anställda och godsleverantörer. Syftet med samarbetet är minska trängseln och skapa ett mer sammanhållet och tryggare område. Målsättningen är att effektivisera person- och godstransporter till och från området och arbeta fram modeller/lösningar för att i möjligaste mån minska trafikintensiteten.

Söderleden fungerar i praktiken som den enda huvudgatan idag och det beror på att parallellgående gator är bristfälliga eller saknas. På norra sidan om Söderleden finns Jolenvägen som går från Radiomotet till Fässbergsmotet, medan det på andra sidan leden är betydligt sämre framkomlighet. Inom Sisjöområdet finns Stora Åvägen som central gata med koppling till Kobbegårdsvägen i väster. Gatan slutar dock i öster vid gränsen mot Mölndal, men planen är att fortsätta vägen förbi travträningsanläggning i Åby fram till Åbro. Utbygganden av kompletterande vägar behövs för att kunna avlasta Söderleden. Därför planerar Göteborgs kommun att förbättra anslutningen på Askims Stationsväg, som ansluter Sisjöområdet med väg 158. På så sätt skall Järnbrotts- och Sisjömotet avlastas av bilister från Särö och Askim. Söderleden är 5,6 km lång och på den långa sträckan mellan Järnbrotts- och Fässbergsmotet finns idag bara två trafikplatser (Sisjömotet och Fässbergsmotet). Det kommer därför att byggas ut ytterligare ett mot ”Eklandamotet” mellan de två som finns idag.

Det har även beslutats att inom det snaraste bygga om Sisjömotet och eventuellt att påbörja en större ombyggnad av Fässbergsmotet. Det som kommer att förbättra framkomligheten och minska start och stopp väsentligt är den påbörjade utbyggnaden av additionsfält längs Söderleden vilken innebär att det blir trefiligt i varje riktning. nuvarande infrastruktur. I samband med planerade nyetableringar av handel i området kommer infrastrukturen att utvecklas och tillgängligheten ytterligare förbättras.

5.Hur ser den generella utvecklingen ut för Högsbo & Sisjön framöver?

Erik Fischer, Platzer Fastigheter

– Mycket arbete pågår! Kommunen har i översiktsplanen sagt att området skall utvecklas mot ”mellanstad”, vilket innebär att byggnation av bostäder utreds och industrin lämnar området till förmån för tjänsteföretag. Många fastigheter upprustas och energioptimeras.

Framtidens utmaning ligger bland annat i att avveckla och utveckla de stora barriärerna Pågens, Pripps, Kahls och återvinningscentralen, som inte hör hemma i en modern stadsdel, samt att hitta en vettig mix av fastighetstyper för att få en mer levande stadsdel även på kvällar och helger. På Sisjö-sidan tror jag handeln kommer utvecklas ytterligare.

Rickard Borendal, GulinsFastigheter

– Med tanke på områdets närhet till centrala Göteborg ser vi en enorm långsiktig potential. Hur denna utveckling kommer att se ut är naturligtvis i högsta grad beroende på hur ledande fastighetsaktörer väljer att prioritera området, samt de politiska beslutsfattarnas förmåga att fatta beslut i planfrågor och utbyggnad av infrastruktur.

Mats Strid, Harry Sjögren AB

– Det pågår arbeten för att förbättra infrastrukturen i Högsbo och Sisjön. Inom snar framtid kommer fler bostäder att byggas i området vilket vi välkomnar. Vi är synnerligen positiva till att Södra Göteborg och Mölndal växer ihop med de gemensamma kommunikationerna. Det underlättar resandet mellan kommunerna oavsett färdsätt; bil, buss eller spårvagn. Vi är på väg att skapa en blandstad med en säregen mångfald som inte finns på annat håll i regionen. Vi som verkar i detta område är alla delaktiga i denna process. Harry Sjögren AB arbetar dagligen med frågor för att utveckla området. Vi ser det som oerhört positivt att vi och kommunen har samma målsättning och strävan. Det gör arbetet både enklare och roligare. Vi har en stor tilltro till området och tror att även att andra företag och privatpersoner har förslag och idéer hur området kan förbättras ytterligare.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter