Expertpanelen Stockholm

Vilka är de vanligaste generella missförstånden som uppstår mellan fastighetsägare och hyresgäst samt hur kan de undvikas?

Anna-Lena Carlstedt, uthyrningschef, Fabege

Anna-Lena Carlstedt, uthyrningschef, Fabege

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– Det är väldigt viktigt att gå igenom avtalet noggrant tillsammans så att hyresgästen är införstådd i vad de olika delarna betyder.Avtalen är generellt ganska omfattande och som hyresgäst kanske man tecknar ett nytt avtal var tredje år eller ännu mer sällan. Ibland kan det bli en osäkerhet gällande vem som är ansvarig över olika delarna i lokal-en, de flesta har idag en gränsdragningslista som förtydligar detta och undviker missförstånd.

Niclas Österberg, AMF Fastigheter

– Oftast är det gränsdragningsproblem mellan vad hyresgästen tror ska ingå och vad som fastighetsägaren faktiskt ombesörjer. Detta gäller både i anpassningen av lokalerna vid inflyttning där hyresgästerna kan tro att mer ingår än vad som faktiskt ingår, men även under förvaltningsskedet att man inte alltid förstår vilket eget ansvar man har som hyresgäst.

Helena Ekman, uthyrningschef kontor, Diligentia

Helena Ekman, uthyrningschef kontor, Diligentia

Helena Ekman, Diligentia

– En typ av missförstånd som kan ske är vilka ansvarsområden som är hyresgäst-ens respektive fastighetsägarens. Vi på Diligentia undviker detta genom en gränsdragningslista, som specificerar och tydliggör respektive parts ansvar.

Även fastighetsterminologi kan ställa till med missförstånd. En hyresgäst arbetar inte dagligdags med lokalfrågor, varför språksvårigheter kan uppstå. Därför är det viktigt att fastighetsägaren är tydlig i sin kravspecifikation vid ett nytt kontrakt, en omförhandling eller vid en ombyggnad.

När fastigheter renoveras blir hyresgästerna ofta drabbade på ett eller annat sätt. I vilka fall kan hyresgästerna få ekonomisk kompensation?

Anna-Lena Carlstedt, Fabege

– När man renoverar en fastighet och hyresgäster sitter kvar i huset är kommunikationen och informationen till hyresgästerna oerhört viktigt. Har man en bra dialog och informerar tydligt finns det oftast en förståelse för detta. Det blir ju oftast en förbättring för hyresgästen i fråga om det handlar om den egna lokalen, entréer, trapphus, hissar eller fasaden. Vid mer omfattande renovering av hela fastigheten är fastighet-en oftast helt tomställd innan man sätter igång. På Fabege förvaltar och utvecklar vi vårt fastighetsbestånd i egen regi med egna projektledare och en förvaltning som finns på plats och bevakar hyresgästernas intresse. Detta gör att vi väldigt sällan behöver hyreskompensera när vi renoverar.

Niclas Österberg, uthyrningschef, AMF Fastigheter

Niclas Österberg, uthyrningschef, AMF Fastigheter

Niclas Österberg, AMF Fastigheter

– Hyresnedsättning har hyresgästen rätt till om hinder och men uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande. Hyresgästen har alltså rätt till nedsättning av hyran om denne inte fullt ut kan nyttja sin lokal oavsett vad det beror på (lukt, buller, etc.) och vem som orsakar det (om det inte är hyresgästen själv). Från detta finns ett viktigt undantag eftersom hyresvärden och hyresgästen kan komma överens om att hyresgästen ska tåla inskränkningar som uppstår till följd av att hyresvärden utför arbete för att utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt eller annat arbete som särskilt anges i överenskommelsen.

Om hyresgästen lider skada har denne även rätt till skadestånd om hyresvärden orsakat skadan. Hyresgästen har bevisbördan för (i) att skada uppstått, (ii) skadans storlek, samt (iii) att brist förelegat som orsakat skadan. I normala fall har även den skadelidande bevisbördan för att den andra parten varit vållande/försumlig men i hyresförhållanden är denna bevisbörda omkastad och det åvilar hyresvärden att bevisa att denne inte orsakat bristen genom försumlighet.

Helena Ekman, Diligentia

– Vi på Diligentia hamnar väldigt sällan i en diskussion om kompensation på grund av att en fastighet renoveras. Då vi både äger, förvaltar och utvecklar våra fastighet-er ser alltid förvaltaren eller projektledaren till att hyresgästernas intressen tas tillvara genom god kommunikation. Detta bland annat genom att löpande informera samt att förlägga de mest störande arbetena till efter kontorstid (om det är en kontorsfastighet) eller under kontorstid (om det är en bostadsfastighet). Allt för att få en så nöjd kund som möjligt. Ekonomisk kompensation har förekommit, men då framför allt vad gäller försäljningsbortfall i butiker.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter