Expertpanelen Stockholm

expertpanelen Stockholm

expertpanelen Stockholm

Hur tror du att hyresnivåerna kommer att utvecklas under 2013?

Helena Ekman, Diligentia

– Bra fastigheter i rätt läge kommer återigen att klara sig betydligt bättre än sämre fastigeter i sämre lägen. Detta gäller både fastigheter inom tullarna och i de bra kommunikationslägen, som Sundbyberg och Solna. Miljöaspekten spelar även fortsatt en viktig roll när företag söker lokal.

Vad gäller de kommande åren är läget svårbedömt gällande hyresnivåerna. Det finns självklart skillnader mellan olika objekt beroende på läge, skick och standard.

Idag tecknas det avtal som överstiger 5 000 kr/kvm, när det gäller mindre ytor. En snittnivå på en normal kontorslokal ligger runt 4 300 kr/kvm. Om ett år bedömer vi att hyran ligger ungefär på samma nivå.

Anna-Lena, Fabege

– Positivt för hyresmarknaden är att Stockholm alltjämt växer samt de låga byggandet som sammantaget har bidragit till sjunkande vakanserna som vi sett de senaste åren. Jag tror på en fortsatt stabil marknad under 2013. Vakansgraden är för närvarande under 5 procent när det gäller moderna byggnader. Med beaktande av den prognostiserat låga BNP-tillväxten och i kombination med den låga vakansgraden så förväntar vi oss framgent en avstannande hyresutveckling.

Niclas Österberg, AMF

– 2013 kommer troligen bli ett fortsatt osäkert år för marknaden och företagen kan komma att avvakta i sina beslut kring nya eller större lokaler. Vår bedömning är att hyror i citylägen fortsatt kommer att ligga på samma stabila nivå under 2013 som för 2012, detta främst beroende på de låga vakanser som är just nu. Vi tror inte på ökade hyror under nästa år.

För omoderna kontor i sämre lägen finns det risk för lägre efterfrågan och därmed lägre hyror.

Tror du att det blir brist på moderna kontor i A-läge under de närmsta åren?

Helena Ekman, Diligentia

– Stockholm fortsätter att vara Sveriges tillväxtmotor nummer ett och fortsätter att expandera genom flera stora kontorsprojekt. Stockholm är dock inte en isolerad marknad och oron från omvärlden kommer nog att få en liten hämmande effekt fram-över.

I centrala Stockholm så kommer över 200 000 kvm kontorslokaler tomställas under 2013-2016 i samband med fem stora flyttar. Vakansgraden kommer självklart att stiga under en period, men återgå till normalläge då tillskapandet av nya kvm inom CBD är mycket begränsat. Flera av de kommande vakanserna behöver rustas för att möta den produkt som efterfrågas av marknaden, t ex miljöklassning.

Idag är det redan brist på moderna kontor i A-läge och blir nog inte mindre det närmaste åren.

Anna-Lena, Fabege

– Vi har under en ganska lång tid haft brist på större sammanhängande ytor i A-lägen. Under de närmsta åren kommer det dock att friställas ytor när några banker flyttar ut från CBD. Detta kommer tillfälligt att innebära ökade vakanser men lokalerna kommer inte att bli tillgängliga samtidigt på marknaden. En konsekvens av detta är att de fylls upp efter hand. Alla areor kommer inte att bli kontor utan det finns planer för andra användningsområden såsom handel, bostäder och hotell.

Niclas Österberg, AMF

– Det är redan idag brist på större sammanhängande kontorsytor för företag som behöver nya lokaler. Under 2013-2014 kommer denna brist att kvarstå för att under 2015-2016 balanseras ut av de ombyggda och nybyggda kontorsytor som kommer ut på marknaden efter det att några av de större hyresgästerna valt en etablering utanför citykärnan.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter