EXPERTPANELEN

På vilket sätt samarbetar ni med era hyresgäster för en grönare arbetsmiljö? Christian Hermelin, Fabege AB - Ett exempel är att vi, i samarbete med en avfallsentreprenör, erbjuder verksamhetsanpassad källsortering med möjlighet till uppföljning och optimering av sorteringen. Våra samordnade avfallstransporter bidrar till minskade koldioxidutsläpp från fastigheterna. Caroline Arehult, Skanska fastigheter Stockholm - När vi bygger nya kontor försöker vi uppmuntra och stötta våra hyresgäster så att även de följer Skanskas miljöprogram där vi styr upp energikrav, materialkrav och inomhusmiljökrav. Kan vi komplettera en stark miljöprofil i byggandet av själva huset med de delar som hyresgästen själva ansvarar för, (möbler, val av inredning och ytskikt, egen kabeldragning mm) når vi tillsammans ännu längre i miljöarbetet. Våra befintliga hyresgäster erbjuder vi hjälp med att göra deras kontorsverksamhet grönare genom att använda en märkning vi kallar "Grön arbetsplats" som vi själva tagit fram. Den täcker allt från energianvändning via avfallshantering till Krav-märkt kaffe. Vi tecknade även vårt första gröna avtal gällande energisamverkan med en befintlig hyresgäst för ca ett år sedan och jobbar även vidare för att utveckla denna typ av samarbeten. Det är en sak att bygga en ny fastighet enligt moderna miljöcertifieringar men hur ser miljöarbetet med era äldre fastigheter ut? Christian Hermelin, Fabege AB - Vi har sedan flera år ett system för egenkontroll. Där sker intern redovisning och uppföljning av miljöarbetet i respektive fastighet. Eftersom fastighetssektorn står för ca 40 procent av världens utsläpp har energifrågan också blivit en av Fabeges viktigaste miljöfrågor. Vårt systematiska energioptimeringsarbete har på mindre än tio år minskat energianvändningen med mer än 30 % och minskat Co2-utsläppen från cirka 40 000 ton till cirka 5 000 ton. Caroline Arehult, Skanska fastigheter Stockholm - Vi har inventerat alla våra befintliga fastigheter med hjälp av Miljöstatus för byggnader och har därigenom kartlagt vilka miljörisker och problem som finns. Med detta som underlag jobbar vi målmedvetet med att förbättra miljöstatusen i fastigheterna. Vi sätter även årliga miljömål att minska energianvändning och koldioxidutsläpp för respektive fastighet enligt vårt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem och följer upp detta regelbundet.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter