Ett välmående Borås

Borås näringsliv mår väldigt bra, enligt Victoria Johansson, näringslivsutvecklare Borås Stad. Och anledningarna är flera, inte minst den starka entreprenörsandan och goda nätverksmöjligheter tillsammans med det strategiskt läget. Det ser ljust ut för staden med sina 10 000 aktiva företag, bland annat med Viared som växer sig större och större och en e-handelsmarknad som fortsätter expandera och skapa möjligheter.

Borås har många företag i relation till sin storlek. 10 000 är registrerade och aktiva, främst inom logistik, handel och textil.

Victoria Johansson, Näringslivsutvecklare Borås Stad

Victoria Johansson, Näringslivsutvecklare Borås Stad

- Borås växte sig verkligen starkare efter textilindustrins stora kris, menar Victoria Johansson. Ur det föddes den i dag så välkända och starka entreprenörsandan. I dag är textilindustrin fortfarande stor, men den ser ut på ett annat sätt. Över 50 % av all textil passerar på något vis Borås.

Framtidens handel

Postorderbranschen har utvecklats till dagens e-handel som expanderar i rask takt. Framtidens handel är ett prioriterat område för Borås Stads näringslivsenhet och man arbetar med flera satsningar, berättar Sara Thiel, näringslivsutvecklare.

- Dels har staden tillsammans med en företagsgrupp sett hur man tillsammans kan utveckla framtidens handel i Borås och arbetat fram handelsvisionen ”Framtidens handel i Borås”, utifrån Borås Stads vision 2025. Dels pågår en studie i syfte att kartlägga godsflödena och undersöka vilka behov och möjligheter det finns för logistisk samverkan inom e-handel. Dels ska en fortsatt handelsutredning genomföras för att ta fram ett framtidsscenario hur handeln kan utvecklas och stärkas i staden. I arbetet samverkar staden med E-handelsstaden Borås och vår ambition är att bilda en gemensam ekonomisk förening för att utveckla och befästa Boråsregionens position som ett modernt handelskluster in i framtiden och på så sätt skapa möjligheter till tillväxt, investeringar och etableringar i regionen. Boråsregionen ska vara den självklara regionen att starta, driva och vidareutveckla moderna handelsföretag i.

På Viared Västra kan ytterligare 900 000 kvm utvecklas.

På Viared Västra kan ytterligare 900 000 kvm utvecklas.

Viared växer

Även logistikmarknaden står sig stark och Stor-Göteborg, där Borås ingår, placerade sig 2014 återigen i topp på Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen. Många stora etableringar finns redan i staden, men fler vill in.

- Vi har ett stort tryck, konstaterar Victoria Johansson. Men vi har också vårt stora industriområde väster om staden, Viared, som växer både västerut, norrut och österut. Här kan vi erbjuda mark många år framöver, tidplanen är lång.

Viared Västra, mot Göteborg, kommer att bli ett halvt Viared till.

- Här kan vi exploatera ytterligare 900 000 kvm. Grovplaneringen är klar någon gång efter 2020, området kommer att fyllas under minst tio år framöver.

Möjligheter finns även på Viared Norra. Ett mindre verksamhetsområde som nästan är fyllt idag med ca 110 000 kvm.

- Här är det mest fokus på sällanköpshandel, men det finns även kontor, lager och lite produktion, beskriver Victoria Johansson. Vi har ett par tomter kvar där, reserverade för intressenter.

En etableringsstrategi

I skrivande stund håller näringslivsenheten också på att ta fram en etableringsstrategi.

- Det är ett verktyg för att kunna etablera rätt typ av verksamheter i rätt delar av staden, förklarar Victoria Johansson.

Bland annat utreds planerna för ett nytt område vid Viaredsrondellen, Viared Östra.

- Ursprungstanken här är ett handelsområde, därför ska vi göra en handelsutredning för att se om Borås klarar mer handel och i så fall vilken typ.

Även norr om staden, i Nordskogen vid Sjöbo, finns det planer på ett industriområde på cirka 150 000 kvm.

- Det området ingår också i etableringsstrategin, att ta reda på vilken typ av verksamheter som passar där. Det är viktigt att företagen vet hur vi tänker så att vi kanske kan bilda kluster och få liknande företag att samverka på rätt plats i staden, menar Victoria Johansson och fortsätter.

- Framtiden ser ljus ut! Vi har många planer framöver på var vi kan utveckla handel och industri, både i närtid och på längre sikt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter