Ett större Viared

Viared industriområde har de senaste åren expanderat kraftigt tack vare sitt strategiska läge och sina attraktiva tomter. Det är i första hand stora distributions- och logistikföretag som valt att etablera sig här och i dag arbetar cirka 4 000 personer på området. Men fler vill in och eftersom Borås vill satsa på att skapa mark och lokaler i attraktiva och ändamålsenliga lägen för att bidra till näringslivets utveckling vill man bygga vidare på Viared och skapa nästan ca 500 000 kvadratmeter mer yta. Men allt är beroende på hur den framtida Götalandsbanans sträckning blir. Förutom verksamhetsområdet i Östra Viared planeras verksamhetsområden i Västra och Norra Viared på ca 100 000 kvadratmeter. Två alternativ är aktuella i det planprogram som varit ute på samråd och som snart ska lämnas vidare till kommunstyrelsen och sedan till fullmäktige för godkännande och förhoppningsvis beslut om en detaljplan. Gemensamt för båda förslagen är att läget längs med rv 40 kommer att tas tillvara genom att ge möjligheter för verksamheter att etablera sig utmed dessa trafikleder och få bra annonseringsläge och hög trafiktillgänglighet. Enligt programmet vill man skapa ett funktionellt verksamhetsområde för olika typer av industrier och kontor.

-Ja, förhoppningen är att verksamhetsområdet ska präglas av olika verksamheter, förklarar Lena Åström, strategisk samhällsplanerare. Eftersom det är olika skyddsavstånd som måste hållas planerar vi för lättare verksamheter inom den nordliga delen och så har vi även tagit in ett område för hotell- och konferens i det nordvästra programområdet för att hålla en sådan möjlighet öppen. Två förslag ligger

Beroende på hur Götalandsbanan ska gå genom området finns det alltså två förslag för hur de nya ytorna i Viared ska planeras, förslag A och B. Förslag A utgår från att Götalandsbanan går söder om det befintliga industriområdet i Viared och rakt igenom själva planprogramsområdet för Östra Viared vilket innebär att det nya industriområdet blir uppdelat, ett område norr om och ett söder om Götalandsbanan. Något som då måste lösas är en tillfart mellan områdena. Detta alternativ innebär att det nya området blir ca 420 000 kvadratmeter stort. Det andra alternativet, B, gäller om Götalandsbanan får en nordlig sträckning, alltså utmed riksväg 40. Då skulle det nya området bli sammanhängande om var sin sida av riksväg 27 och området skulle få en yta om ca 490 000 kvadratmeter.

- Vilket förslag det blir spelar ingen roll för de verksamheter som etablerar sig här. Kommunen förordar alternativ A, eftersom Götalandsbanan i den sträckningen kan ha en högre hastighet vilket innebär att det blir en kortare restid. Oklar tidplan

När Götalandsbanan ligger i tiden vet man inte just nu. Banverket började arbeta med en förstudie för sträckan mellan Bollebygd och Borås redan 2004. Den nya höghastighetsbanan kommer att förbinda regionens två största städer; Göteborg och Borås. Utbyggnaden blir samtidigt en del av en framtida Götalandsbana från Stockholm via Jönköping till Göteborg. Beslut har fattats i förstudien men i regeringens framtidsplan för järnvägsprojekt år 2004-2015 finns etappen Bollebygd-Borås inte med. Arbetet med ny Framtidsplan 2010-2019 pågår och planeras klar 2010. Trots att Borås framfört att det var angeläget att gå vidare avbröt Banverket för två år sedan processen på obestämd tid med hänvisning till att man inte hade pengar att bygga och därför inte heller kunde/ville gå vidare med planeringsprocessen.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter