Ett Frihamnen för alla

Frihamnen, med sitt strategiska läge, är ett viktigt nav i Älvstaden. Just nu är området föremål för en mängd utredningar eftersom 2014 är året då de första stegen i planeringsprocessen ska tas. Inledningsvis kommer ett program för hela området tas fram och härefter kan arbetet med en detaljplan för den första etappen påbörjas. Nu är det, enligt projektchef Hanna Areslätt på Älvstranden Utveckling, dags att ta ett övergripande grepp om Frihamnen för att nå de första målen om 1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser lagom till jubiléet 2021.

I Frihamnen ska man verkligen känna att vattnet är en del av stadens system. Illustration: WhiteWest8

I Frihamnen ska man verkligen känna att vattnet är en del av stadens system. Illustration: WhiteWest8

1 000 bostäder och 1 000 arbetsplatser, plus en mindre del av Jubileumsparken, innefattas av den första etappen kring Norra Frihamnspiren, som ska utgöra Frihamnens ryggrad.

- Etapp 1 ska bli en miniatyr av helheten vi vill skapa här. En attraktiv blandstad för alla, i direkt anslutning till vattnet.

Nu är det, enligt Hanna Areslätt, tempo som gäller. Man är precis i början av planprocessen med många komplexa frågor på agendan.

- 2021 är inte speciellt långt bort, med tanke på allt vi har framför oss. Projektet innehåller allt från komplexa frågor som rör klimatanpassningen till den dåliga grundläggningen som gör att alla kajer måste bytas ut.

Naturlig del av stadskärnan

Frihamnen, med sin nära kontakt både med vattnet och centrum, ska bli en naturlig del av dagens stadskärna.

- Frihamnen har med sitt strategiska läge stor potential att bli en del av en växande regionkärna, menar Hanna Areslätt. Här ska vi skapa alla kvaliteter som en innerstad har. Frihamnen är i dag ett vitt blad, det finns många möjligheter att skapa hållbara lösningar tidigt. Kanske även sådana vi inte sett tidigare i Göteborg. Hela området är troligen helt utbyggt 2035, då har vi totalt skapat cirka 1,5 miljoner kvm bruttoarea här. Det kan översättas till sammanlagt 25-30 000 boende och arbetsplatser.

- Frihamnen ska vara attraktivt för boende och då krävs det att vi bygger in trygghet och liv dygnet runt. Upplåtelseformerna ska vara blandade, både hyres- och bostadsrätter, i olika prisklasser, ska byggas. Den röda tråden med hela projekt Älvstaden, att den ska vara till för alla, gäller i allra högsta grad här, säger Hanna Areslätt.

Hanna Areslätt, Projektchef Älvstranden Utveckling. Foto: Hans Wretling

Hanna Areslätt, Projektchef Älvstranden Utveckling. Foto: Hans Wretling

Viktiga kvaliteter

Även att skapa gröna mötesplatser och andningshål prioriteras. Redan i vår kommer embryon till den så kallade Jubileumsparken att börja växa fram.

- Jubileumsparken är med i helheten, det ska bli en stadspark och en mötesplats för alla. Just nu håller vi på att jobba med inriktningen för parken som helhet och var de första etapperna ska ligga. Troligen blir det i anslutning till den första etappen, kring den mittersta hamnbassängen. Frihamnsparken ska vara en stadspark i ständig förändring. Till jubileumet 2021 kommer en mindre del av parken vara permanent och andra större delar ha en mer temporär karaktär.

Att utnyttja närheten till vattnet är en oerhört viktig fråga i utvecklingen av Frihamnen.

- I Frihamnen ska man verkligen känna att älven är en del av stadens system. Vi vill programmera in viktiga kvaliteter i området redan från början och bad är en sådan, menar Hanna Areslätt. Vi vill under året utforska vad badkultur kan vara och till september i år kommer vi att ta fram tre olika prototyper på hur badkulturen skulle kunna se ut i Frihamnen. Hur ska man kunna bada här i framtiden?

Flera viktiga kvaliteter som ska programmeras in handlar bland annat om tillgängligheten, att staden måste hänga ihop.

- Ett första steg är att dra in en buss i området, men också att jobba med de befintliga kopplingarna till de angränsande stadsdelarna, även att rusta upp dem och komplettera med nya. I framtiden ska det till exempel även byggas en gång- och cykelbro som en förlängning av Östra hamngatan. Det är en jättestrategisk länk för värdet på fastigheterna här. Vi kommer också specifikt att jobba med stråket över älven kring den nya Hisingsbron och ska igång med en stråkstudie inom kort. Här vill vi ha en hög exploatering med hög bebyggelse.

Frihamnen är en naturlig del av Frihamnen. Illustration: WhiteWest8

Frihamnen är en naturlig del av Frihamnen. Illustration: WhiteWest8

Inbjudan om markanvisning

Innan sommaren kommer Fastighetskontoret att skicka ut en inbjudan om markanvisning för etapp ett.

- Vi känner att det finns ett jättestort intresse för Frihamnen, många aktörer har redan hört av sig och vill vara med, säger Hanna Areslätt.

Första etappen koncentreras som sagt till området kring Norra Frihamnspiren. Det första synliga projektet blir omdaningen av Kajskjul 113.

- Här blir det publik verksamhet i botten och verksamheter i resten av huset. Huset ska stå klart 2016/2017 och blir ett första konkret bevis på att vi kommit igång, avslutar Hanna Areslätt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter