En expansiv västkuststad

Bild: Harry Sjögren AB

Bild: Harry Sjögren AB

Halmstads näringsliv är varierat och logistikbranschen har vuxit under senare år. En stor anledning till expansionen är sammanslagningen av Halmstads- och Varbergs hamnar som blev till en gemensam fullservicehamn, HallandsHamnar. Halmstad City bedöms som det mest attraktiva kontorsområdet trots att standarden på kontoren varierar stort. 

Halmstad betraktas som en av de mer expansiva orterna på västkusten och i kommunen bor det i dagsläget strax över 95 000 personer. Sett över en tjugoårsperiod så växer befolkningen med runt 0,6 procent årligen men tätorten har en högre tillväxttakt. Under förra året ökade staden med drygt 500 personer vilket är cirka 1 procent då befolkningen uppgår till cirka 56 000 personer.

Näringslivet är varierat med många små och medelstora företag. Halmstad har en av Sveriges största virkesexporthamnar med bland annat fasta förbindelser till stora europeiska containerhamnar. Logistikbranschen har vuxit de senaste åren inte minst med anledning av sammanslagningen av Halmstads- och Varbergs hamnar till en gemensam fullservicehamn, HallandsHamnar.

Utöver kommun och landsting är Försvarsmakten, Högskolan, Martin & Servera, Albany och Getingegruppen stora arbetsgivare. Högskolan i Halmstad har cirka 600 anställda och drygt 9 000 studenter och förra året firade lärosätet 30-årsjubileum. Arbetsmarknaden präglas också av handel och turistnäringen. Andelen arbetslösa i länet ligger i linje med riksgenomsnittet om totalt cirka 7 procent.

Strax utanför stadskärnan löper E6/E20 från Malmö mot Göteborg och Oslo och strax söder om staden löper R25 för anslutning till E4 samt vidare mot Växjö och Småland. Avståndet till Göteborg är cirka 150 kilometer och ungefär detsamma till Malmö. I kommunen finns även flygplats med framförallt nationella avgångar.

Högskolan i Halmstad är en svensk statlig högskola med drygt 500 anställda och 14 500 studenter på ett 100-tal

utbildningsprogram och drygt 500 fristående kurser. Forskningen är på flera områden internationellt välrenommerad och drygt 40 professorer är verksamma vid lärosätet.

Högskolan har en profil som består av tre sammanflätade styrkeområden: utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Därtill kännetecknas Högskolan av karaktärsdragen samverkan, innovation och välbefinnande.

Marknaden

City, Högskoleområdet och, i viss utsträckning, Slottsmöllan är de tre områden som kan betraktas som delmarknader på hyresmarknaden för kontor med väsentlig storlek och en kritisk massa av hyresgäster.

I city varierar standarden på kontoren stort i och med att stora volymer finns i äldre byggnader och att endast delar har moderniserats genom åren. City bedöms alltjämt som det mest attraktiva kontorsområdet rent generellt men lider av att det sällan finns expansionsmöjligheter då kontorslokalerna överlag inte har en flexibel planlösning eller en modern utformning. Hyresnivåerna i området bedöms variera från som lägst 800 - 900 kr/kvadratmeter för lokaler av äldre standard upp till 1 500 - 1 600 kr/kvadratmeter för flexibla kontor med modern standard. I undantagsfall påträffas hyror som även överskrider det senare intervallet men då rör det sig om specialanpassade kontor i mycket bra läge.

Högskoleområdet består av ett tjugotal byggnader med modern standard. Delar av området består av äldre industribyggnader som moderniserats och anpassats till utbildningsverksamhet medan övriga området består av modern kontorsbebyggelse.

Den totala kontorsvolymen är stor och Högskolan har kontrakt på lejonparten av ytorna. Detta innebär i sig självt en viss dragningskraft för exempelvis teknikorienterade företag som ser fördelar, eller potentiell synergi, med att sitta i anslutning till Högskolan.

Vidare är området lättillgängligt för såväl bil- som kollektivresande och parkeringsmöjligheterna är relativt goda.

Hyrorna i området ligger från cirka 850 kr/kvadratmeter upp till knappt 1 600 kr/kvadratmeter med en snitthyra runt 1 200 – 1 250 kr/kvadratmeter. Kontorsvakanserna bedöms vara relativt låg i båda områdena med cirka 5 000 kvadratmeter på marknaden i dagsläget.

Det finns ett stort utbud av äldre lager- och industribyggnader i Halmstad vilket övertid har lett till mycket låga hyresnivåer för lokaler med äldre standard. De lägsta hyresnivåerna för lager- och industrilokaler ligger på omkring 200 kr/kvadratmeter, medan nya eller nyrenoverade lokaler kan hyras ut för nivåer upp till cirka 700 kr/kvadratmeter.

Så pass höga hyror återfinns dock nästan uteslutande i kundanpassade lokaler med goda tillfartsmöjligheter. Medianhyran, vilken också kan benämnas vara standardhyra för området, ligger på drygt 450 kr/kvadratmeter.

Det har under en lång period talats om byggandet av en ny infart söder om området. Trots att, den så kallade, Södra infarten numera ligger förhållandevis nära i tiden, så har inte projektet påverkat den lokala marknaden. Lokala aktörer tycks tala om den potentiella uppsidan en ny infart skulle medföra, men tidshorisonten förefaller fortfarande vara för långt borta för att marknaden skall reagera. Såväl hyres- som vakansnivåer har under en längre period varit relativt stabila.

På senare tid har Cervera flyttat till nya lokaler utmed E6:an där även bland annat Bilia och AJ har etablerat sig. Även Tata byggsystem etablerar sig i området och då ytterligare detaljplanelagd mark finns så väntas fler etableringar i området.

Transaktioner

Den transaktion som under senare tilldragit sig mest uppmärksamhet är Castellums köp av nio fastigheter i högskoleområdet i Halmstad.

Säljare var Alecta som ägt fastigheter under lång tid. Formell köpare är dotterbolaget Harry Sjögren AB. Köpeskillingen har angivits till 645 miljoner kronor vilket motsvarar ett avkastningskrav om cirka 7,25 procent.

I förvärvet ingår landmärket Trade Center som är den högsta byggnaden i Halmstad.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter