En arkitekts syn på staden

Kanozi Arkitekter är inblandade i flera stora projekt i Göteborg och är en stor spelare i förvandlingen av staden. Hur angriper man ett projekt som kommer att påverka en hel stad och hur har synen på hur en stad får se ut förändrats? Johan Casselbrant, grundare och delägare, ger oss sin syn.

Kanozi arbetar med Mashuggskajen.

Kanozi arbetar med Mashuggskajen.

Vilka projekt i centrala Göteborg har Kanozi varit inblandade i och vilka är aktuella just nu?

Just nu har vi blivit utvalda till ett parallellt uppdrag om att addera ett flertal byggnader och skapa en ny entré till Chalmersområdet.

Ett av de pågående stora centrala projekten är Region City med Jernhusen som beställare. En helt ny stadsdel vid Göteborgs Central ska skapas. Första etappen, som vi nu fokuserat på, innehåller 78 000 kvm BTA och planerad byggstart är 2017. Stadsdelen öppnar upp för hela Gullbergsvass. Om vi jämför med Stockholm är Gullbergsvass lika stort som hela Kungsholmen, med den enda skillnaden att Gullbergsvass i stort sett är helt obebyggt. Potentialen här är enorm! Vi vill se en tät urban blandstad med mycket boende och många verksamheter.

Vi arbetar också med Masthuggskajen där Älvstranden Utveckling/konsortiet är beställare. Här skapas en helt ny del av innerstaden med nästan 280 000 kvm BTA. Planen antas under första kvartalet 2016. Det här är ett gigantiskt infill-projekt. Här växer Linnéstadens kvaliteter ut från Långgatorna och möter vattnet. Kopplingar till innerstaden och Järntorget blir självklara. Även kopplingarna över älven stärks radikalt med en ny linbana till Norra Älvstranden och vidare in till centrala Hisingen.

Vi ritar även bostäder i Stora Torp/Örgryte Torp, radhus och bostadsrätter med byggstart nu till hösten 2015.

På gång är också bostäderna i Nya Hovås där vi ritar ett av kvarteren längs med den nya Boulevarden. Byggstart blir i höst.

Parallellt med dessa stora projekt arbetar vi också med kontor, restauranger och butiker samt exklusiva bostadsrätter i centrum, t ex i Hasselbladska Huset, i Wasa Allé på Vasagatan och även nattklubben ”PUSH” på Avenyn.

Hur angriper man ett projekt mitt i en stad som kommer att påverka både staden i sig och dess invånare?

En stad är i ständig förändring. Stadens innehåll förändras kontinuerligt och den byggda formen speglar, oavsett om det är medvetet eller ej, till stor del innehållet och de prioriteringar som befolkningen har gjort.

Vid en större stadsomvandling är det viktigt att se möjligheterna och hitta verktygen för att skapa den stad som bäst stödjer det samhälle vi vill ha. Hållbar ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Tillgängligt för många och med en inkluderande utgångspunkt som motverkar segregation.

Det är också viktigt att staden och dess mötesplatser blir ekonomiskt tillgängliga för alla. Även stadens kommunikationer är avgörande för att vi skall kunna skapa den öppna, trygga, och dynamiska stad som så många önskar sig. En stad som fungerar både för flanören, cyklisten, bilisten och den som hellre åker kollektivt. Detta kräver ofta en viss prioritering där t ex bilismen behöver stå tillbaka för andra transportslag och värden för att helheten skall bli den önskvärda.

Analysen av platsen och möjligheterna är viktiga utgångspunkter. Här handlar det också om hur man kopplar till befintliga gator och rörelsemönster, vad man kan förändra till det bättre ur ett flödesperspektiv och på det sättet understödja levande bottenvåningar och attraktiva stadsmiljöer.

Med en omsorg om utformningen och ett medvetet förhållningssätt mellan gammalt och nytt, skapas den attraktiva staden som vi önskar oss.

Vilken plats i Göteborgs centrum skulle ni vilja sätta tänderna i och varför?

Heden! Här kan man ju skapa en fantastisk ny innerstadsstadsdel utan att några större värden går förlorade. Det nya skulle också gjuta nytt välbehövligt liv i kringliggande kvarter. Det är dessutom en enkel stadsdel att bygga utan störande trafik eller komplicerade infrastrukturprojekt. Enda hindret är att det finns en högljudd opinion som vill behålla allt som det är.

Hur har arkitekturen och synen på hur en stad "får se ut" förändrats de senaste åren?

Johan Casselbrant, Arkitekt, delägare och grundare Kanozi Arkitekter

Johan Casselbrant, Arkitekt, delägare och grundare Kanozi Arkitekter

Jag tror att vi går mot ett annat fokus i stadsplaneringen. Tidigare har det handlat mycket om gestaltning och form. Många detaljplaner har styrt mot att låsa bebyggelsemönster, takfotshöjder m m, ofta i en strävan mot enhetlighet och med utgångspunkt i tidigare byggda hus.

Jag upplever att det nu finns ett skiftande fokus mot att istället jobba med de effekter som åstadkoms med det nya, exempelvis på gatuliv, rörelsemönster, handel, trygghet. Alltså ett fokus på innehåll och prestanda mer än på utseende. Detta ger också avtryck i höjd och täthet där det blir logiskt att områden med riktigt bra kollektivtrafik, som t ex vid våra stationer, också är de mest exploaterade. Här möts många önskemål om en grön, ekologisk hållbar livsstil med en önskan om att utveckla regionen och näringslivet med kreativa kluster och mötesplatser för boende, besökare och verksamma.

När det kommer till de enskilda byggnaderna har vi en större längtan efter att utrycka det personliga och att många hus blir unika. Jag upplever att denna önskan är stark både hos boende och bland verksamma i husen, men kanske tvärtom ur grannarnas perspektiv. Som redan boende i ett område verkar normen vara att allt nytt skall underordna sig det redan existerande.

Vilket projekt i Göteborg är ni mest stolta över och varför?

Resecentrum i Amhult! Västtrafik, som har beställt byggnaden, är en både kunnig och ambitiös beställare med ett projekt som gör stor skillnad i sitt sammanhang.

Även AstraZenecas stora test/pilot-anläggning är en byggnad vi är mycket stolta över. Det är en stor byggnad med skulpturala kvaliteter utöver det vanliga.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter