Effektiviserad Lagerstyrning

Peter Berling

Peter Berling

Parallellen mellan att ha ett välfyllt lager som samtidigt är kostnadseffektivt, går den ekvationen ihop?

– Lager fyller aldrig ett självändamål men rätt använt kommer ett lager understödja övrig verksamhet på olika sätt. Det finns därför flera olika anledningar till att hålla lager.

Från ett marknadsperspektiv kan lager behövas för att uppfylla krav från kunderna på leveranstid, för att hantera en osäker efterfrågan eller att hantera efterfrågepikar vid produktlanseringar.

Exempel på ett bolag som kan anses misslyckats med det senare är Nintendo som inte klarade av att svara upp mot efterfrågan när Wii lanserades, ej heller Wii-brädan och Wii-cykeln åren som följde. Detta har bidragit till att Wii aldrig uppnådde sin försäljningspotential. Om efterfrågan varierar över tiden kan det också vara värt att bygga upp lager i perioder med låg efterfrågan så man har kapacitet att tillgodose all efterfrågan i perioder med hög efterfrågan.

För att uppnå kvantitetsrabatter vid inköp måste man typiskt bygga lager. Man kan även köpa på sig material när priset är lågt, så som oljepriset var för ett tag sedan.

I produktion används lager för att möjliggöra längre produktionsserier och därmed ett högre kapacitetsutnyttjande då uppsättningstiden per tillverkad enhet minskar. Man använder även lager för att separera olika steg i processen så att de blir mer oberoende av varandra. Detta förenklar planering och man blir mindre sårbar mot att en maskin tillfälligt är nere.

Att ha välfyllda lager kan därför vara det mest effektiva i vissa situationer. Man kan, och bör, dock alltid arbeta för att minska orsakerna till att lager hålls. Man kan till exempel minska osäkerheten i efterfrågan genom bättre prognoser, minska ställtiderna och förbättra tillgängligheten på sina maskiner.

Vilka lagerstyrningsmetoder finns det och hur effektiva är de?

– Vid jämn efterfrågan är det oftast lämpligt att använda en taktbaserad lagerstyrningsmetod. Dessa finns i lite olika varianter, t ex Kanban, beställningspunkt - orderkvantitet system. De bygger på att man skall beställa nytt material när man når en kritisk punkt och beställa material så att en bra balans mellan lagerhållning och kapacitetsutnyttjande uppnås.

Vid varierande efterfrågan används lämpligen en tidsbaserad metod där man planerar vad man skall producera i var period. Den mest klassiska metoden för detta är MRP (Material Requirement Planning).

Vissa företag har komponenter och moduler med en ganska jämn efterfrågan som används till att producera mer eller mindre unika produkter. Dessa slutprodukter har en stor variation i efterfrågan med ingen efterfrågan i många perioder följt av en period med efterfrågan.

Om så är fallet kan man använda en taktbaserad lagerstyrningsmetod för komponenter och moduler och en tidsbaserad metod för slutprodukterna.

Go¦êteborgs Hamn_Flygfoto_Slutbild_140813_bildNCC

Go¦êteborgs Hamn_Flygfoto_Slutbild_140813_bildNCC

 

Råd till de som vill implementera och etablera en effektiv lagerstyrning?

– Det är dumt att återuppfinna hjulet så lita på beprövad teori, den hjälper er oftast långt.

Fundera igenom vilken anledning ni har till att hålla lager eller överväga att hålla lager och ta  reda på vad för typ av produkt ni vill styra; är det en standardprodukt med jämn efterfrågan eller en icke-standardprodukt med hög variation i efterfrågan.

När dessa frågor är besvarade så blir valet av generell metod, taktbaserad eller tidsbaserad, enklare och även hur ni bör sätta olika styrparametrar så som lagerhållningskostnad, uppsättningskostnad, service-

nivå etc.

Vilka trender och framtidsutsikter ser du för lagerstyrning under de närmaste åren?

– Vi vet att stora besparingar finns att hämta genom att koordinera lagerstyrningen genom försörjningskedjan så att man håller lager på rätt plats. Vi har i flera projekt visat att man kan uppnå en förhöjd servicenivå och en kraftig minskning av totala lagret genom att flytta ut lagret närmare slutkunden.

Många använder samma servicekrav på centrallagret som ute på lagren som servar slutkunden. Om kunderna kan tänka sig vänta på en leverans från centrallagret är detta en bra strategi men om de vill ha varan direkt så gör en extra enhet på centrallagret ingen nytta.

Vad finns det för utmaningar och fördelar med automatisering?

–  Automatisering i lagerhantering kommer minska personalbehov och förhoppningsvis ge bättre information om vad man har i lager och vad som efterfrågas. Om man automatiserar lagerbesluten så innebär även detta en arbetsbesparing i den dagliga verksamheten.

Man måste dock vara aktsam så att beslutstödssystemet blir rätt designat och att den får rätt data då kännedomen av hur systemet fungerar troligen kommer minska.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter