Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta.

Placeringar av medel med kortsiktig horisont görs bäst på bankkonto, där är medlen skyddade mot alla rörelser på kapitalmarknaderna, samt inte minst omedelbart tillgängliga. Ska förvaltningen av en förmögenhet innehålla inslag av aktier, räntebärande produkter och strukturerade produkter krävs att man har en mer långsiktig placeringshorisont. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Ibland är det en god strategi att avstå från en affär. Att inte köpa en aktie eller ett annat värdepapper ska vara ett precis lika överlagt beslut som att köpa en aktie. Att behålla, alltså att inte sälja, ett värdepapper man äger ska vara ett lika överlagt beslut som att sälja eller köpa värdepappret. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Varje affärstransaktion innebär kostnader i form av skillnaden mellan köp- och säljkurs samt courtage. Dessa kostnader minskar självklart det potentiella resultatet. En stor affärsvolym är oftast bara lönsamt för banken eller mäklaren. Alla affärer ska enbart drivas av omsorg om det långsiktiga förvaltningsresultatet, inte för att generera höga intäkter till förvaltaren. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta. Om det förvaltade kapitalet växer så blir det i det långa loppet en god affär inte bara för dig utan även för förvaltaren genom att affärsvolymerna därigenom blir större, men detta tar såklart tid och alla aktörer är inte beredda att se så långsiktigt på en kundrelation, men det är jag. Det är min filosofi. Det är så jag vill arbeta.

Ekonomisk politik Så har precis de tre oppositionspartierna lämnat en åsiktsförklaring som bland annat innehöll lite tips på hur man kan misshandla en ekonomi om så önskar. Nu ska jag ta oss igenom hur jag ser på några av de tankar, viljeinriktningar eller förslag som presenterades. Man vill återinföra villaskatten, jag har sagt det förr och jag står fortfarande för det, villaskatten är egentligen en bra skatt, faktiskt är den en av de skatter som är minst skadliga för ekonomin. Det är enkelt att sänka skattesatsen om man anser att tillgången beskattas för hårt. Å andra sidan är det en skatt man enkelt får opinion emot eftersom den slår lite märkligt mot den som förvärvade sitt hus för länge sedan, just därför så ska man kanske inte satsa på just den skatten om man vill vinna ett val. Men principiellt är det en riktigt bra skatt och bra skatter vill jag ha även om jag personligen drabbas! Man vill också återinföra förmögenhetsskatten, eller (s) och (v) vill det i alla fall. Då ska man komma ihåg att det var (s) som avskaffade den skatten under Görans storhetstid. Här har vi en riktig katastrofskatt för ekonomin. Det råder kapitalbrist i hela världen och då gäller det att vara attraktiv i jakten på riskvilligt kapital. Den del av det kapitalet som flydde undan förmögenhetsskatten och lär inte återvända om risken att förmögenhetsskatten återinförs upplevs som ett reellt hot. Höjd marginalskatt för höginkomsttagare är självklart en enkel skatt att få gehör för i de breda lagren, det är ju en skatt som andra ska betala. Så jag kan se den politiska poängen i den. Men för ekonomin är det nog bland det allra sämsta man kan göra att extrabeskatta högre utbildning. Hade jag fått bestämma hade i stället marginaleffekterna mildrats genom att man tar bort värnskatten (den var ju tillfällig när den infördes för snart 15 år sen). Både höjd A-kassa och sänkt skatt för personer som inte arbetar (pensionärer och andra som inte får tillgodogöra sig jobbskatteavdraget) fungerar på exakt samma sätt. Det ger mindre incitament för en person att arbeta. Här försöker man att i solidaritetens namn plocka gratispoäng inför valet genom att i stor utsträckning gynna sina egna väljare. Detta sker i så fall till priset av en markant sämre fungerande ekonomi i Sverige. All forskning visar att det blir kortare och lägre arbetslöshet om skillnaden är större mellan att arbeta och att inte arbeta. Mer satsningar på offentlig sektor går kanske hem inför ett val. Som alltid uppfattas det som pengar som bara kommer flygande till den offentliga sektorn. Eller i alla fall att någon annan ska betala någonting som man själv ska få. Manna från himmeln är alltid bra, eller hur? Nu fungerar det inte riktigt på det sättet. Om man ökar den offentliga delen av ekonomin så innebär det per definition att den privata delen ska minska motsvarande (via skattehöjningar eller minskade bidrag till exempel). Minskar den privata andelen så minskar konsumtionen och därmed importen. Allt vi köper är inte importerat så klart, men ingenting är i alla fall exporterat (jo från andra länder så klart, men det definierar vi som import – hit). Alltså är en sådan åtgärd riktigt bra för handelsbalansen. Men vi har inga problem i Sverige med handelsbalansen, exporten ska betala för importen och det gör den med råge i Sverige. Om vi bara såg till handelsbalansen så skulle vi alltså kunna öka den privata konsumtionen utan problem. Ökar man offentlig konsumtion måste man per definition minska privat konsumtion eller privata och offentliga investeringar. Vill man inte tära på framtiden för mycket så ser man till att hålla uppe investeringarna och då återstår bara privat konsumtion att dra ner på. Då är frågan vad man vinner med att anställa en person i offentlig regi och tappa en anställd på IKEA, Volvo, Konsum, en restaurang eller något annat företag. Problemet med att minska den privata sektorn är också att vi tappar sysselsättning i den sektor som har störst produktivitet och minskar man den så får vi på sikt lägre BNP, alltså mindre resurser att fördela. Min filosofi är att jag vill ha så mycket resurser som möjligt att fördela, sen kan olika politiska idéer få avgöra hur vi ska fördela det tillgängliga BNP. Men jag vill ha så mycket att fördela som bara är möjligt, ju mer desto bättre. Kina Från socialistisk ekonomisk politik till Kina är steget inte alls långt. Faktiskt inte mer än en centimeter ungefär. I krönikan alltså. I verkligheten är steget på sitt sätt ganska långt. Kina har genomgått en remarkabel förändring, som land, som ekonomi, ja nästan på alla sätt. Det vi inte alltid förstår är varför och vilka trauman som garanterat ligger under ytan och tar sig uttryck i den politik som förs och accepteras i landet idag. Därför ter sig vissa drag i Kinesisk politik som märkliga för oss, men det är nog mer att vi inte förstår bakgrunden riktigt än att den är så märklig.

Enbart det faktum att den Kinesiska andelen av världens börsvärde gått från två till knappt tio procent sen 2003 gör att en välavvägd börsportfölj bör ha en allokering mot Kina. Det finns massvis av sätt, med större eller mindre inslag av risk, att få den exponeringen. Ta kontakt med oss på Inpension så berättar vi vilka sätt vi för stunden föredrar. Även om det kostar mycket i form av stimulansåtgärder för att generera BNP-tillväxt just nu även i Kina, så är det ändå så att Kina står för en stor del av världens BNP-tillväxt. Så Kina och Sydostasien (framför allt Korea) vill vi se andelar av i en välavvägd portfölj. Som alltid är det väsentligt att skilja på olika investeringar, vissa passar bättre än andra i rådande ekonomiska klimat.

Inpension Asset Managements förvaltningsfilosofi Inpension Asset Management förvaltar med utgångspunkt i individuella behov och krav. Avkastning och risk hänger intimt samman och båda parametrarna är därmed precis lika väsentliga för ett lyckat förvaltningsresultat vilket vi tagit fasta på för en långsiktig relation mellan oss och en nöjd kund. Vår oberoende ställning ger oss frihet att välja vem vi tycker har bäst analys av det makroekonomiska läget och även av olika bolag vid var tidpunkt. Det tror vi ger oss en möjlighet att skapa en långsiktigt högre avkastning. Det finns flera olika och unika sätt att ta del av Inpensions förvaltningsfilosofi och våra investeringstankar. Ta kontakt med undertecknad för information. Gå gärna in på sidan www.inpension.se så får du mer information om oss och alla våra tjänster. Se avslutningen på krönikan för övriga kontaktdetaljer!

Fortsättning på 100 000-lappen Fortsätt följa den spännande utvecklingen av Lokalguidens investerade 100 000 kronor. Följande förutsättningar gäller för förvaltningen: Lokalguiden har lämnat 100 000 kronor till förvaltning. Förvaltningens målsättning ska vara att långsiktigt generera en högre avkastning än börsen (index). Alla investeringar utförs i verkligheten och belastas med förvaltningsavgifter samt sedvanliga transaktionskostnader i form av courtage.

Jag kommenterar löpande de omplaceringar som görs och avser emellanåt att lämna lite djupare kommentarer till enskilda innehav och omplaceringar som genomförts. Lämna gärna Era synpunkter på artikel@lokaluiden.se.

Vad har hänt i portföljen? Inga förändringar är gjorda, men en ökning av portföljens konjunkturkänslighet ligger i korten inom den allra närmaste framtiden.

Nedan redovisas aktuell portfölj med respektive innehavs inköpskostnad. Antal Bransch/bolag Ansk.kurs Kurs 090911 Andel i %

Industri 40,7 100 ABB 148:19 143:75 8,8 100 Skanska 115:09 104:20 6,4 200 Sandvik 73:92 78:70 9,6 100 SKF B 100:05 113:20 6,9 300 Sweco B 45:28 49:10 9,0

Konsumentvaror 12,0 50 Hennes & Mauritz 215:16 394:50 12,0

Hälsovård 9,1 200 Q-Med 49:50 42:30 5,2 100 Meda 100:18 64:00 3,9

Finans 14,9 100 Investor B 133:15 130:25 7,9 500 Klövern 25:18 23:10 7,0

Telekommunikation 20,1 100 Nokia 162:24 107:10 6,5 150 Ericsson 65:59 72:70 ..6,7 250 Telia Sonera 40:90 45:20 6,9

Värdet på aktierna är 163 929 kronor och i kassan finns idag 5 269 kronor (3,2 procent). Totalvärdet är således 163 929 kronor. Portföljen har hittills i år stigit med drygt 30 procent. Det är ganska precis lika samma rörelse som det av de officiella börsindex som vi valde att använda, har haft. Trots att portföljen har så stora avvikelser i sin sammansättning från index att det är en ren slump att den råkar följa index så extremt väl.

Ett attraktivt erbjudande Vill du ha samma förvaltare som Lokalguiden? Som läsare av Lokalguiden får du också en favör i form av gynnsammare förvaltningsavgift. Kontakta Per Erik Håkansson på telefon 031-300 04 73 alternativt 0709-66 42 86 för en förfrågan eller ytterligare detaljer kring Inpension Asset Managements erbjudanden. E-post fungerar också bra pererik.hakansson@inpension.se

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter