Datorer skrotas i onödan

En halv miljon datorer till tippen årligen - hälften hade kunnat återanvändas

Företag och myndigheter skrotar IT-utrustning trots att den skulle kunna användas i

ytterligare många år. Det visar en undersökning bland IT-chefer på 100 börsbolag och

myndigheter som Inrego låtit genomföra. I fjol gick cirka 550 000 datorer och skärmar till

skroten i Sverige. Minst hälften av dessa produkter hade kunnat återanvändas, skonat miljön

från 30 000 ton koldioxid och varit värda minst 140 miljoner kronor på andrahandsmarknaden.

Inrego, som är inriktat på att rekonditionera och förlänga livet på IT-utrustning, har undersökt vad

svenska företag och myndigheter gör med den IT-utrustning som fasas ut.

Undersökningen visar att majoriteten, 51 procent, av företagen och myndigheterna antingen skrotar

datorerna eller lägger utrustningen i förråd. I offentlig sektor är siffran något lägre, 46 procent, medan börsbolagen är ännu mer skrotningsbenägna (64 procent).

Hela 97 procent av IT-cheferna menar dock att de känner till att det oftast går att återanvända IT-utrustning som byts ut. Ändå skickar man stora volymer till skrotning.

- Svenska företag använder sin IT-utrustning i relativt kort tid, ofta tre-fyra år, och sedan skrotar

man datorerna slentrianmässigt trots att de skulle kunna användas i ytterligare många år. Det

handlar om en omfattande kapitalförstöring och onödig miljöpåverkan som till stor del beror på

okunskap om hur man går tillväga för att återanvända datorer, säger Henrik Nilsson, grundare av

Inrego.

Statistik från El-Kretsen, det nationella insamlingssystemet för el-produkter där IT-utrustning ingår,

visar att de totala volymerna av produkter som skrotas och återvinns ökar. Årligen skrotas cirka

550 000 datorer och skärmar som kommer från både hushåll och företag. Flertalet av dessa hade

kunnat återanvändas istället.

Inrego, som årligen tar in över 100 000 datorer och annan IT-utrustning av varierande ålder och

prestanda, har en återanvändningsfrekvens på hela 91 procent.

- Jag skulle uppskatta att minst hälften av den utrustning som skrotas totalt sett skulle kunna

återanvändas och då räknar jag lågt. Miljöbesparingen jämfört med att köpa nya datorer är

betydande och dessutom finns det en ekonomisk aspekt. Begagnade datorer som kan

återanvändas har ett värde på marknaden, säger Henrik Nilsson.

Om hälften av de 550 000 skrotade produkterna hade kunnat rekonditioneras och komma till

användning igen, hade miljövinsten blivit cirka 30 000 ton koldioxid jämfört med att köpa nya

datorer. Det motsvarar uppvärmningen av nära 4 000 villor. Det ekonomiska värdet av utrustningen

uppgår till cirka 140 miljoner kronor, det vill säga vad ägarna till utrustningen hade fått i ersättning om utrustningen gått till återanvändning istället för att skrotas.

Fler resultat från undersökningen:

* Endast hälften av organisationerna har rutiner för att följa upp att all data är raderad när ITutrustning byts ut.

* 87 procent av organisationerna fasar ut sina datorer och köper nytt vart tredje eller vart fjärde år.

Motsvarande siffra för börsföretag är 96 procent, för offentlig sektor: 78 procent.

* 72 procent av organisationerna uppger att de kan göra mer för att den IT-utrustning som byts ut

hanteras på ett miljöriktigt sätt.

Inrego AB är marknadsledande inom tjänster kring teknikskiften med specialkompetens inom

återtag,genomgång och vidareförsäljning av den använda IT-utrustningen. Företaget agerar över hela Norden.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter