Corem förvärvar Estancia Logistik

Corem har avtalat om förvärv av Estancia Logistik med en lager- och logistikportfölj bestående av 21 fastigheter med en total uthyrbar area om drygt 168 500 kvm till ett fastighetsvärde om 1,315 mkr.

Utöver det som nämns ovan ingår även ett bolag som äger fastigheten Lund Lyckebacken 5, vilket kommer att avyttras mot revers om 238 mkr till ett bolag ägt av de nuvarande ägarna av Estancia Logistik direkt efter Corems tillträde. Denna fastighets avtalade fastighetsvärde uppgår till 470 mkr. Estancia blir alltså kvar som ägare till den fastigheten.

Fastigheterna är i huvudsak belägna i Stockholm, Malmö, Göteborg samt Jönköping och utgörs till största del av lager- och logistikfastigheter. Portföljen kompletterar och förstärker tydligt Corems befintliga bestånd på av Corem prioriterade orter.

Estancia Logistiks VD Martin Johansson:

– Vi har sedan starten 2012 förvärvat och förädlat fastigheter och känner nu att det är rätt tillfälle att överlämna portföljen till Corem för fortsatt förädling.

Fastigheterna är uthyrda till 86 procent och har ett totalt hyresvärde om 129 mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om 4,9 år. Största hyresgäster är Bring, Axfood, Ingram Micro, Pon Equipment samt DHL. Totalt sett tillförs Corem fler än 100 nya hyresgäster.

Eva Landén, VD på Corem:

– Genom förvärvet tillförs Corem över 100 nya hyresgäster, varefter bolagets totala antal hyresgäster närmar sig 700 stycken och Corems intäktsbas diversifieras ytterligare. Förvärvet ökar Corems uthyrbara area och fastighetsvärde med cirka 17 procent. Genom denna affär förstärker och kompletterar vi vår position i samtliga regioner.

Förvärvet kommer att finansieras genom att Corem övertar befintlig bankfinansiering och obligation, nyemission av 588.681 preferensaktier i Corem med stöd av bemyndigande, avyttring av 5,5 miljoner stamaktier av serie A i Klövern AB, revers till säljarna om 238 mkr samt eget kapital.

Estancia Logistik har emitterat en säkerställd obligation om 200 mkr som löper till den 29 maj 2019. Ett villkor för förvärvet är att obligationsinnehavarna, med två tredjedelars majoritet, godkänner en ändring av obligationen bl.a. så att Corem istället är emittent, att obligationen inte längre är säkerställd, att den årliga räntan sänks till STIBOR 3M + 5 procent samt att ramen för obligationen ökas till 750 mkr. Löptiden kommer att fortsätta att vara densamma. En upfront fee om sex procent av nominellt belopp erbjuds till de befintliga obligationsinnehavarna i samband med att obligationsvillkoren ändras.

Källa: Corem

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter