CBD GÖTEBORG

CBD Göteborg omfattar områdena från Avenyn, Inom Vallgraven, Nordstaden samt Lilla Bommen. Området innefattar cirka 900 000 m2 kontorsyta och präglas för närvarande av omlokaliseringar och sjunkande hyror främst i form av rabatter. Det går fortfarande att sälja bra fastigheter inom CBD till relativt höga priser per kvadratmeter, men utbudet är begränsat och omsättningen inom CBD är låg. Göteborgs centrum kommer att förändras om och när infrastrukturprojektet Västlänken genomförs. Västlänken, som dock inte finns med i Banverkets framtidsplanering till 2019, kommer att omvandla Göteborgs Centralstation från en säckstation till en station med genomgående trafik med en fördubblad kapacitet. Vidare kommer Västlänken att förse centrala Göteborg med nya järnvägsstationer, bland annat en i Haga och en på Korsvägen. Om Västlänken blir verklighet beräknas en byggtid på cirka 9 år och en kostnad kring 16 miljarder kronor. Ett annat projekt som kommer påverka stadsbilden mot älven är nybyggnationen på Skeppsbron där främst bostäder och handel kommer byggas men även hotell och restauranger planeras för området. Spårvägen kommer dras från Järntorget till Lilla Torget via Stenpiren där en ny kollektivtrafikknutpunkt för buss, spårvagn och båt planeras. Knutpunkten kommer bli en av Göteborgs mest frekventerade med 16 000 resenärer per dag vilket kan jämföras med dagens 23 000 resenärer på Nils Ericssonsterminalen. De största fastighetsägarna inom CBD är Wallenstam, Hufvudstaden och Vasakronan. Längs Avenyn är Wallenstam sedan sitt förvärv från Alecta 2003 den dominerande fastighetsägaren. Under 2009 har Wallenstam ytterligare stärkt sin position kring Avenyn efter att de förvärvat tre fastigheter från Vasakronan samt biografen Bergakungen från SF Bio. Inom Vallgraven, och då framför allt i dess östra del, är Vasakronan den i särklass största fastighetsägaren med fastigheter som affärshusen Arkaden och Kompassen samt Centrumhuset med butikslokaler längs Kungsgatan. Den del av Inom Vallgraven som omfattar området väster om Östra Hamngatan har en betydligt mer splittrad ägarbild och här återfinns utöver de tidigare nämnda Diligentia, GE Real Estate, Castellum samt lokala fastighetsägare. Nordstaden utgörs av åtta kvarter (nio fastigheter) och lika många fastighetsägare. Kontor På bara drygt ett år har utsikterna på lokalmarknaden förändrats drastiskt i Göteborg. Det som såg så bra ut med ökad sysselsättning, ökad betalningsförmåga för konsultföretagen, sjunkande vakansgrader och högre hyresnivåer har hastigt förändrats. I och med lågkonjunkturen har vakanserna ökat, kanske inte främst inom CBD ännu men Norra Älvstranden med sitt fokus mot bilindustrin har drabbats hårt. I och med att det numera finns bra, moderna lokaler vakanta på Norra Älvstranden kommer sannolikt en del

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter