Bra läge för Högsbo och Sisjön

Högsbo/Sisjön är ett av Nordens största företagsområde med omkring 1 500 företag och 25 000 anställda, fördelade på över 3 000 000 m². Området har gått ifrån ett industriområde till att numera i hög utsträckning associeras med handel.

Handel

Högsbo/Sisjön har goda förutsättningar för handel, mycket på grund av den goda tillgängligheten och det stora och förhållandevis kapitalstarka upptagningsområdet. I Högsbo återfinns handeln i huvudsak i områdets södra del, där den största handelsplatsen är köpcentrumet 421. Strax öster ut, längs Otto Elanders gata och Jolengatan har flera bilåterförsäljare under senare tid skapat ett bilkluster.

På andra sidan Söderleden, i Sisjön, finns idag flera stora handelsfastigheter. Handeln startade med att Billhälls öppnade en stor butik i området 1973. Billhällsbutiken blev den första butiken i Sverige att omsätta över 100 miljoner, vilket indikerar om det fördelaktiga läget. Trots det skedde ingen större förändring i området förrän cirka 30 år senare när industrifastigheten Ford Motorverken byggdes om till en handelsfastighet med Coop och Jula som initiala hyresgäster. Numera har fastigheten byggts till och lokaler för Elgiganten och Systembolaget har skapats.

Det gamla ”Billhällshuset”, numera Sisjö Centrum, har också genomgått stora förändringar. Den södra delen av fastigheten har nischats mot vård och hälsa och rymmer i dagsläget vårdcentral, tandläkare, naprapat, frisör och ett gym. I den norra delen har Hemköp (Billhälls) blivit Willys, samtidigt som restauranger och en saluhall under namnet Mannerströms öppnat.

Väster om Sisjö Centrum låg tidigare BEKÖ Bil, men efter betydande ombyggnation har fastigheten blivit en renodlad handelsfastighet och går numera under benämningen Sisjö Entré. Fastigheten omfattar omkring 14 000 m² och rymmer bland annat Toys”R”Us, Team Sportia och Cervera. I dagsläget dras fastigheten med ett par förhållandevis stora vakanta ytor sedan Expert och Brand World gått i konkurs och tvingats stängt sina butiker, men fastigheten har nyligen fått nya hyresgäster i form av Webhallen och Nessims. Norr om Sisjö Entré har fastigheten, där före detta båtåterförsäljaren VK Marin huserade, förvandlats till en BYGG Max. Grannfastigheten på Hantverksvägen 12, där Blomsterlandet tidigare låg, kommer enligt planerna att byggas om under 2013. Ombyggnationen kommer att skapa nya större handelsytor, men det är fortfarande oklart vilka hyresgäster som kommer att etablera sig i fastigheten.

Antalet vakanta butikslokaler i området är få, framförallt i de bästa lägena. Utöver vakansen i Sisjö Entré finns ett par större tomma lokaler på August Barks Gata i södra Högsbo. Där låg tidigare Chilli, som tog över lokalen efter Elgiganten som valt att placera sig intill Coop i Sisjön. Butiksytan står fortfarande tom sedan Chilli också valt att flytta och etablera sig på Sisjösidan. Det skall dock nämnas att planen för dessa lokaler inte tillåter handel som genererar stor trafiktillströmning, vilket gör att lokalerna inte är att betrakta som renodlade butikslokaler.

Hyresnivåerna för handel varierar stort beroende på läge och standard, men sträcker sig mellan 1 100 till omkring 2 500 kr/m². Mindre butiker i bästa läge kan nå nivåer upp emot 3 500 kr/m² och stora butiker i bästa läge med god standard förhyres för mellan 1 600 – 1 900 kr/m².

Kontor

I samband med handelns expansion, där industrifastigheter har förädlats och byggts om till handelsfastigheter, har också attraktiviteten för kontorslokaler ökat. I såväl Högsbo som i Sisjön är kontorslokalerna överlag att betrakta som sekunda i sin karaktär. Den totala kontorsvolymen för området är förhållandevis stor och totalt finns omkring 45 000 m² vakanta kontorslokaler ute på marknaden, varav cirka 30 000 m² återfinns i Högsbo. I huvudsak är det mindre kontorslokaler om 500 - 600 m² eller mindre, även om ett antal större lokaler drar upp den totala vakanta ytan väsentligt. Det kan vara värt att nämna att SCA möjligen lämnar sina lokaler om 29 000 m² i det så kallade Europahuset. Kontraktet löper ut 2016. För bara några år sedan var hyresnivåer över 900 kr/m² sällsynta, men numera ligger en normal kallhyra för bättre kontorslokaler på omkring 1 100 kr/m². Antalet nybyggda kontor i området är få, men hyror på över 1 500 kr/m² har observerats för nybyggda/nyrenoverade kontorslokaler med ytor överstigande 2 000 m².

Lager/Industri

De lager- och industrifastigheter som finns i området är, precis som kontorsfastigheterna, överlag att betrakta som sekunda. Hyror för lagerytor är betydligt lägre än handelsytor och eftersom fastigheter av lagerkarakär ofta är förhållandevis enkla och billiga att konvertera till handelsytor, så har flera fastigheter blivit föremål för ombyggnation. Detta har dock i huvudsak skett i de bästa lägena och det finns fortfarande förhållandevis många fastigheter av lager- och industrikaraktär. Fastigheterna präglas i mångt och mycket av tiden då området i huvudsak bebyggdes, vilket innebär att många av de kombifastigheter som finns har stora kontorsytor i relation till lager-/industriyta, samtidigt som till exempel takhöjder inte är av samma standard som många av dagens nybyggnationer.

I dagsläget finns det drygt 15 000 m² vakanta lager-/industrilokaler ute på marknaden i Högsbo/Sisjön. Hyrorna sträcker sig från dryga 400 kr/m² för kallager av låg standard, till upp emot 900 kr/m² för lager med god standard i bästa läge.

Framtida planer

På fastigheten där Forbo Forshaga tidigare låg, kommer Alaska Fastigheter att bygga ytor för handel, kontor och eventuellt ett hotell. Hornbach skall etablera 19 000 m² handel på den södra delen av fastigheten. På den norra delen finns utrymme för ytterligare cirka 20 000 m² handel samt omkring 10 000 m² kontor/hotell. Det har länge varit tal om att uppföra en hög byggnad i anslutning till Sisjömotet, som skulle fungera som ett landmärke för området. Detaljplanen för ovanstående projekt behandlar även en utbyggnad av Sisjö Centrums (Billhällshuset) norra del med dryga 10 000 m². Detaljplanen var under utställning under fjärde kvartalet 2012 och beräknas vinna laga kraft under andra kvartalet 2013. Vidare finns också planer på att bebygga tomten mellan Coopfastigheten och Söderleden. Här finns planer om ytterligare handel- och/eller kontorsetableringar om upp emot 20 000 m², vilka dock ligger längre fram i tiden.

Trafiksituationen

Den kraftiga expansionen av handel i området har givetvis bidragit till ökad trafik och det har länge talats om infrastrukturens otillräckliga kapacitet, framförallt med tanke på kommande projekt.

I Trafikverkets utlåtande från november 2012, kan man bland annat läsa om en utbyggnad av Sisjövägen mellan Sisjömotet och Stora Åvägen. Vidare föreslås också cirkulationsplats där Knapegårdsvägen möter Sisjövägen med en ny avfart och lokalgata till Datavägen, samt en rondell där Stora Åvägen möter Södra Långebergsgatan. Andra större åtgärder innefattar en ombyggnation av Sisjömotet, samt ett nytt ”Eklandamot” med avfarter mot såväl Eklanda, som östra delen av Sisjön.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter