Attraktiva Gårda i Göteborg

Anders Rydstern på Newsec ger oss en färsk analys av Gårda. Ett område som blivit en mycket attraktiv stadsdel, både för kontor och bostäder. Under senare år har Gårda genomgått förtätning och utveckling och i dag betraktas området som en integrerad del av Göteborgs centrala delar.

Foto: Albin olsson

Foto: Albin olsson

Beläget längs med E6/E20 är Gårda lättåtkomligt för såväl persontrafik som godstransporter. Detta i kombination med närheten till Göteborgs centrum gör Gårda till en mycket attraktiv stadsdel för kontor och bostäder. Under senare år har stadsdelen genomgått förtätning och utveckling från tidigare industri till mer förädlade verksamheter och idag betraktas området som en integrerad del av Göteborgs centrala delar. Västtrafik planerar tätare turer med linje 63 men något datum för när detta sker finns inte i dagsläget utan pendling med kollektivtrafik sker huvudsakligen med spårvagnar till de närliggande spårvagnshållsplatserna vid Stampen och Ullevi. I Gårda verkar i dagsläget runt 900 företag varav en klar majoritet är aktiva inom någon av IT-, konsult- eller utbildningsbranscherna. Tillsammans utgör dessa företags kontor 62 % av den totala ytan i området.

Projekt

I Gårda Norra uppför Platzer just nu en kontorsfastighet på sex våningar om totalt cirka 10 000 kvm. Fastigheten är första steget i Platzers utveckling av Gårda Norras integrerade kontorsområde där det även finns planer på ett nytt höghus de närmsta åren. Den nya kontorsfastigheten väntas vara färdigställd under det första halvåret 2015. Avtal är tecknat med Försäkringskassan och GR Göteborgsregionen. Liseberg förvärvade fastigheten Skår 40:17, mer känd som Växellådsfabriken, från Platzer under hösten 2013. Köpet är egentligen för att säkerställa en markreserv för den framtida utvecklingen av Liseberg. Fastigheten har en areal om knappt 50 000 kvm, byggnaden inrymmer knappt 46 000 industrilokaler.

Hyresmarknaden

I anslutning till Vasakronans Rättscentrum, och området kring Gamla Nya Ullevi har NCC färdigställt sin nya konstorsfastighet Ullevi Office Arena. Byggnaden har med sina 16 våningar och 14 000 kvm kontorsyta lockat företag som söker stora sammanhållande ytor i nya lokaler och är i dagsläget fullt uthyrt. Vad som är intressant med de nytillkomna hyresgästerna och flyttströmmen är att nästan uteslutande så kommer hyresgästerna från mer perifera lägen.

Då uthyrningen av Ullevi Office Arena varit framgångsrik har NCC inlett byggandet av en ny byggnad söder om den befintliga byggnationen. Det är parkeringen framför polishuset som bebyggs med ytterligare ett kontorshus. Denna byggnad kommer storleksmässigt bli något större än Ullevi Office Arena, totalt cirka 19 500 kvm. Inflytt beräknas ske under tredje kvartalet 2015. Byggnaden uppförs enligt GreenBuilding och kommer att certifieras enligt BREEAM. Bland hyresgäster kan nämnas Sweco och PwC.

Framtiden

De senaste årens tillskott av cirka 700 lägenheter i norra Gårda har gett gjort att området nu inrymmer cirka 3 000 boende. Utvecklingen mot blandstad fortsätter därmed även om detta inte gäller de södra delarna i samma utsträckning och möjligheterna för etablering av handel- och serviceverksamheter har förbättrats väsentligt.

Kommunen avser att öka kollektivtrafiken både längs Skånegatan med en ny spårvagnslinje samt erbjuda tätare bussturer inne i Gårda, vilket ytterligare förbättrar kommunikationerna till och från stadsdelen. Dessutom genomförs flera projekt i närområdet som kan sägas öka attraktiviteten i området. Vakansen är fortsatt låg, runt 5-7 % och marknaden absorberar därmed de nya lokaler som har färdigställts i samma takt.

Vid årsskiftet till 2013 infördes trängselskatt i Göteborg och Gårda i sin helhet ryms inom betalzonen. Mot bakgrund av den, för tillfället, mycket låga vakansen på Göteborgs kontorsmarknad bedöms effekterna på densamma bli relativt modesta med avseende på betalstationerna.

Snitthyror

Kontor: 1 500 – 2 300 kr/kvm

Butiker: 1 500 – 2 600 kr/kvm

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter