Att knyta ihop Hisingen med centrum

Bild: alvstaden.goteborg.se

Bild: alvstaden.goteborg.se

- Göteborg behöver Hisingen och Hisingen behöver Göteborg.

Orden kommer från Stadsutvecklare Bo Aronsson på Älvstranden Utveckling. Som projektledare för Göteborgs gigantiska stadsutvecklingsprojekt Älvstaden berättar han att det handlar om att reducera barriärer, både fysiska och mentala, och göra Sveriges fjärde största ö till en central del av Göteborg. Fram till 2020 ska Göteborg ha skapat 30 000 fler boende och

40 000 fler arbetsplatser centralt i staden. Och en av huvudstrategierna är alltså att knyta ihop Hisingen med Göteborg, speciellt Vågmästareplatsen, Wielsegrensplatsen och Nils Ericsonsplatsen, som han i dag beskriver som ett ingemansland, ett trafiklandskap.

Bo Aronsson, stadsutvecklare, Älvstranden Utveckling AB.

Bo Aronsson, stadsutvecklare, Älvstranden Utveckling AB.

En jubileumspark knyter ihop

Mycket talar för att Frihamnen blir först ut. Göteborgs Stad har, via fyra team, tagit fram olika perspektiv över hur arbetet skulle kunna fortskrida. Tänkbart innehåll, täthet och skala, vilken typ av bebyggelse och parker samt hur området ska kunna knytas ihop med omgivningen.

- Nu ska vi fortsätta med programarbetet under hösten för att sy ihop det i oktober-november. Kompletterande studier får visa om vi kan bygga så här, om vi får runt ekonomin och var vi börjar. Politikerna har i alla fall nyligen tydligt visat genom beslut att de vill se att det händer något på både Backaplan och i Frihamnen.

När det gäller Frihamnen har de fyra teamen tittat mycket på public places och ser en jubileumspark som en första etapp.

- En park skulle då anläggas längst ut på pirerna så att man knyter ihop området med Lindholmen. Det blir en stark idé, konstaterar Bo Aronsson. Parken är tänkt att vara klar till jubiléet 2021 och målbilden vi har är sedan ett delområde med

1 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Etappen med bebyggelse är dock beroende av hur vi kan klara kollektivtrafiken och vattennivåerna och hur vi måste anpassa oss till byggandet av den nya Hisingsbron.

en stad i staden

Allt måste fungera rent logistiskt, menar Bo Aronsson, men ser ett alternativ.

- En lösning kan vara att börja bygga lite längre in i Frihamnen, inte i de mest vattennära lägena. Då stör man inte och begränsas inte av byggandet av Hisingsbron. Området kommer att vara en stor byggarbetsplats under en lång period, det gäller att varje etapp kan fullföljas med sina egna kvaliteter.

Allt som allt planeras Frihamnen bli en stad i staden med små torg och andra offentliga rum för möten och aktiviteter. Handel och bostäder är det som främst prioriteras eftersom det är här man ser en tydlig efterfrågan, men på sikt kommer det även bli aktuellt med kontor.

Och yta finns det.

- Hisingen är en viktig del av staden när den ska växa, här har vi

1 000 000 kvm bruttoarea att exploatera. Det motsvarar cirka 8 000-10 000 boende och lika många arbetsplatser. Politikernas budskap är att vi ska blanda bostäder och arbetsplatser så mycket vi kan. Det är inte en helt enkelt uppgift, men det kommer att gå!

Bild: alvstaden.goteborg.se

Bild: alvstaden.goteborg.se

Tillgänglighet en nyckelfråga

Intresset för investeringar på norra sidan är stort.

- Det jag möter är att fastighetsägarna är intresserade i allra högsta grad, menar Bo Aronsson. Och det tror jag det, Frihamnen är ett av de mest centralt exponerade lägena man kan hitta i Göteborg. Och får vi både nya Hisingsbron och en gång- och cykelbro plus en väl fungerande spårvagnstrafik, även in mot Lindholmen, har vi skapat väldigt god tillgänglighet och ett ännu attraktivare läge.

Just tillgängligheten med kollektivtrafiken är en nyckelfråga.

- Det här området norr om älven måste ha samma täthet och tillgänglighet som området söder om älven, för att kunna skapa en innerstadsutveckling.

I teorin kan en gång-och cykelbro komma att byggas före Hisingsbron.

- En gång- och cykelbro är visserligen enklare än att bygga Hisingsbron, men det är fortfarande en del nyckelfrågor vi måste lösa först. I dag finns det egentligen ingenting som talar emot att gång- och cykelbron blir först ut, tror Bo Aronsson.

Just nu ligger ett uppdrag från Kommunfullmäktige till Stadsledningskontoret att titta på förutsättningarna.

- Vi känner en starkare uppbackning för en bro nu än tidigare. Att bygga den skulle innebära en positiv signal, att staden faktiskt visar en tydlig vilja att knyta ihop norr och söder.

Även planer för Ringön

Förutom visioner för Frihamnen är även delar av Ringön med i stadsutvecklingen kring den nya Hisingsbron. Men även planer för hela Ringön står på agendan. Fastighetskontoret ordnade hösten 2012 en workshop under namnet ”spontaneous city” för att titta på en förändringsprocess och Ringön ses som ett billigare alternativ till lokaler i det ”nya” Frihamnen.

- Både experter och perspektivgrupper har uttryckt att området har en stor potential men att vi inte ska gå in och vara hårdhänta här utan vara rädda om det som finns.

I höst ska Fastighetskontoret anordna en workshop för att titta på hur Ringön kan få en annan typ av utveckling, kanske

t o m med bostäder på marken vid nya brofästet.

Betydelse?

Slutligen, vad kommer Älvstaden att betyda för Hisingen?

- Att Hisingen blir en del av innerstaden, förklarar Bo Aronsson. Vi ska ta innerstaden över älven. Det som nu görs i Kvillebäcken är ju tänkt att fortsätta på Backaplan och samtidigt möter vi upp med utvecklingen i Frihamnen och då blir det en oerhört kraftfull sammankoppling. Och förhoppningsvis får vi ett sådant innehåll i Frihamnen att både de som bor och verkar söder om älven och de som bor på andra delar av Hisingen känner att detta är någonting som de har nytta av också, att det blir en del av deras vardag. Vi skapar ett konkret möte mellan de som finns i olika delar av staden, något som politikerna bett oss göra.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter