Arlandakorridoren

Arlandakorridoren

Lokalmarknaden inom Arlandakorridoren, som består av Sollentuna, Sigtuna och Upplands-Väsby, har redan mycket att erbjuda, men på flera håll expanderar marknaden ytterligare. Drygt fyra mil norr om Stockholm ligger Sveriges största och mest trafikerade flygplats, Arlanda Airport.

En trafikerad flygplats gynnar den närliggande kontorsmarknaden då den förenklar relationer, såväl nationella som internationella, och gör dem mer flexibla. Områden som kan tänkas påverkas positivt genom att vara lokaliserade i närheten av flygplatsen är Sollentuna, Sigtuna och Upplands-Väsby, nedan kallade Arlandakorridoren. Fakta De tre kommunerna Sollentuna, Sigtuna och Upplands-Väsby ligger samtliga i regionen mellan Arlanda och Stockholm city.

Totalt har de en befolkning om drygt 139 000 invånare och den framtida befolkningsutvecklingen ser positiv ut för samtliga kommuner. Bland de stora arbetsgivarna återfinns bland annat kommunerna, SAS, Stockholms läns landsting och företag inom handel och kommunikation. Fastighetsbestånd Lokalmarknaden inom Arlandakorridoren har redan mycket att erbjuda, men på flera håll expanderar eller ska marknaden expandera ytterligare.

Bland annat i Sollentuna centrum har stora förändringar gjorts under de senare åren. Antalet butiker och arbetsplatser har ökat markant genom ny-, till-, och ombyggnad. Till Upplands-Väsby hör både Stinsen, med stora ytor för butiker och restauranger, och Infra City. Infra City har ett mycket bra skyltläge intill E4:an, närhet till Arlanda, ett stort butiks- och serviceutbud och goda allmänna kommunikationer. I Infra Business Center finns moderna kontor på en yta om 25 000 kvadratmeter.

Lokalerna har öppen planlösning och de största har kapacitet för upp till 320 arbetsplatser. I Sigtuna återfinns Eurostop som framförallt har stora ytor för butiksverksamhet, men också en del kontorslokaler. Norr om Eurostop planeras det för två hotell. Det ena ska bli regionens största med cirka 600 rum och det andra blir ett företagshotell där korttidsboende kombineras med kontor.

Hotellen kommer att bidra till en ytterligare flexibel arbetsmarknad genom att förenkla för affärsresande. Stora fastighetsägare Bland de stora fastighetsägarna för lokal, med avseende på lokalyta, hör Infracity AB, kommunerna, Luftfartsverket och Castellum AB. Luftfartsverket äger bland annat fastigheten Arlanda 2:1, på vilken Arlanda flygplats är belägen. Infracity AB äger all mark i området för Infracity. Fastigheterna, på vilka företagsparken är belägen, sträcker sig över kommungränsen mellan Upplands-Väsby och Sollentuna.

Tillsammans innehar de tre kommunerna arealer överstigande 480 kvadratkilometer. Projekt I Sollentuna kommun har en förstudie upprättats för att bredda väg 267, Rotebro. Trafikplatsen Stäket-Rotebro, är en viktig förbindelse mellan E4:an och E18 och trafikeras med drygt 20 000 fordon i genomsnitt per dygn. Förstudien ämnar öka säkerheten för trafikanter genom ytterligare ett, alternativt två, körfält. Den uppskattade kostnaden för projektet uppgår till drygt 130 Mkr respektive drygt 200 Mkr. På Sollentuna kommuns mark pågår vidare planer för att ta fram detaljplaner på delar av fastigheten Häggvik 2:1, vid Knista.

Området har ett mycket gott lokalläge invid E4:an och skulle kunna erbjuda attraktiva lokal för kontor och handel. Genom Häggviksledens tillkomst förenklades transporten i öst-västlig riktning i regionen och den avlastade även de lokala vägarna. Effektiva kommunikationer ökar incitamenten för bosättning och gynnar även företagsmarknaden. Upplands-Väsby kommun och dess affärsrörelser torde ha påverkats positivt av den nya dragningen. Transaktionsmarknaden Liksom på den övriga svenska fastighetsmarknaden råder det, i de aktuella kommunerna, stiltje på transaktionsmarknaden för kommersiella fastigheter.

Huvuddelen av de fastighetsaffärer som har avslutats inom Arlandakorridoren under det senaste året har involverat kommunen och flertalet har avsett köp inom bostadssektorn. Intressant att nämna är att Kungsleden i maj ingick ett joint venture med Peab om att i Upplands-Väsby uppföra en gymnasieskola. Skolan skulle ha en uthyrningsbar yta om ca 14 000 kvadratmeter och kommunen skulle hyra den på 20-årigt avtal. Investeringen för skolan skulle uppgå till 400 Mkr. Med den sämre konjunkturen ökar direktavkastningskraven. För sådana områden som redan tidigare har ansetts vara mindre attraktiva blir svängningarna som störst.

Bedömningen är att Sollentuna är den kommun som har klarat sig bäst av de tre, främst på grund av att det är den kommun som ligger närmast Stockholm. Hyresmarknaden På grund av Arlandakorridorens klusterliknande lokalhyresmarknad, med specifika områden där de uthyrningsbara ytorna ligger tätt, är hyresnivåerna skiftande inom kommunerna. I till exempel Sollentuna är stora delar av kontorshyresmarknaden lokaliserad centralt och där bedöms hyresnivån ligga kring 1 100-1 300 kronor per kvadratmeter.

Kring ungefär samma nivå, 1 000-1 300 kronor per kvadratmeter, uppskattas generellt hyresnivån i Infra City. NAI Svefa anser att de två områdena tillsammans tillhör de mest attraktiva inom Arlandakorridoren. Det finns ett flertal mindre områden där hyresnivån ligger något lägre. Som exempel kan nämnas Rotebro Centrum och Edsbergs industriområde. Sigtuna kommun bedöms vara den av de tre kommunerna där hyresnivån ligger som lägst med ca 800-1 000 kronor per kvadratmeter för bra kontorslokaler i bra läge.

Området vid Knista skulle komma att få ett mycket gott skyltläge invid E4:an vilket troligen skulle göra lokalerna mycket attraktiva. Bedömningen är att hyrorna skulle kunna ligga i intervallet 1 500-1 800 kronor per kvadratmeter. Inom Arlandaområdet hyr Arlanda Fastigheter ut lokal för bland annat kontor. Tänkbara hyresgäster är företag inom flygindustrin som har en direkt fördel av att vara belägna nära flygtrafiken. Tack vare de effektiva kommunikationerna till centrala Stockholm är det dock troligt att även företag utanför flygplanssektorn kan finna det attraktivt att vara lokaliserade inom Arlandaområdet.

Sigtuna, och området Rosersberg, är idag en het marknad för lager och logistikfastigheter. I dagsläget pågår ett projekt kring Arlanda och dess omnejd; Arlanda Airport City. Ett kommersiellt centrum med 50 000 arbetsplatser planeras, det vill säga en ökning med cirka 150 procent från dagslägets cirka 20 000 platser. Airport City skulle sträcka sig från Arlanda ner till Rosersberg, cirka en halvmil söder om flygplatsen, vilket betyder att logistikområdet i framtiden skulle kunna komma att bli intressant även för aktörer utanför lager- och logistiksektorn. Vakansgraden på kontorsmarknaden bedöms i genomsnitt uppgå till ca 15 procent inom Arlandakorridoren, en siffra som dock varierar betydligt över olika områden och som kan komma att stiga till följd av den sämre konjunkturen.

Då flera företag inom flygindustrin har drabbats hårt är risken för ökade vakanser överhängande, främst för områdena närmast Arlanda. På sikt bedöms dock marknaden vara stabil. Slutsats När Stockholm växer och den globala marknaden expanderar kommer det att bli allt viktigare med goda transportmöjligheter och flexibla relationer. Att lokalisera sitt företag i ett strategiskt läge kan på sikt vara ett mycket bra val. Arlandakorridorens goda kommunikationsläge gynnar lokalhyresmarknaden och det är inte omöjligt att dess attraktivitet i framtiden kommer att öka.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter