Analys Kristianstad och Hässleholm

Bilder: Be om arkitektbilder från vinnare från Hässleholms framtida centrumkärna.

http://www.hassleholm.se/37899

Mini-info: Då Kristianstad ligger lågt har man tvingats valla in stora våtmarksområden för att kunna bygga ut staden. Sveriges lägsta punkt, 2,41 meter under havsytan, finns i Kristianstad. Delar av staden ligger under havsnivån och skyddas mot översvämning av vallar och vattenpumpar. För att förhindra framtida översvämningar av stadskärnan förstärks nu de existerande vallarna och nya byggs mot både Helge å och Hammarsjön. Man bygger även ett stort dammsystem och förstärker pumpanläggningarna. Översvämningshotet blev påtagligt stort under vårvintern 2002 då bland annat större delarna av Tivoliparken stod under vatten. I dag är dock våtmarkerna runt omkring staden mer och mer sedda som en tillgång, inte minst tack vare tillkomsten av det så kallade Vattenriket. Staden omges av den omfattande Kristianstadsslätten. I norr och nordost finns kringbygdens enda högre toppar, Balsberget i norr och Kjugekull i nordost (vid Ivösjön). Söder om staden vid Ekenabben finns det mindre område som ibland omnämns som Sveriges enda regnskog.

Kristianstad är Skånes största kommun sett till ytan och centralorten är den fjärde största i Skåne. I kommunen bor 79 500 personer varav cirka 30 000 i centralorten. Staden grundades på 1600-talet och idag utgör den gamla stadskärnan centrum för handel och service.

Stort inom livsmedel

Näringen i kommunen finns främst inom livsmedelsproduktionen och här är den störst i Svergie. Här finns runt 8 000 företag och av dem finns 1 600 inom livsmedelssegmentet med cirka 3 500 anställda. Hundratals företag levererar produkter och tjänster till denna näring. Bland de representerade livsmedelsföretagen finns Sveriges djurbönder (tidigare Swedish Meats) som har en stor slakterianläggning i staden, här finns Skånemejerier, Sydöstbagerierna, Våffelbagaren, Önos, StureBröd och Konsumbagarn. För att nämna några.

Stark tillväxt

Man räknar med att 5,5 procent av kommunens arbetskraft finns inom lant- och jordbrukssektorn. Byggsektorn sysselsätter 8 procent av arbetskraften. Kristianstad är de små företagens kommun. 67 procent är enmansföretag och 23 procent har max nio anställda. Kristianstad är tillväxtmotor i nätverket Skåne Nordost och en naturlig del av Öresundsregionen. Regionen har en start tillväxt. Under de senaste 15 åren har Kristiansstad gått från att vara en utpräglad garnisons- och förvaltningsstad till en utvecklad handelsstad med ett upptagningsområde som sträcker sig över norra Skåne och västra Blekinge.

Kommunikationer

När det gäller kommunikationer har Blekinge kustbana sin västliga slutstation i Kristiansstad. Med Blekinge kustbana bär rälsen till Karlskrona och via Skånebanan tar man sig till Helsingborg och Köpenhamn. Motorvägen E22 passerar söder om staden där den möter riksväg 19, 21 och Härlövsängaleden som alla är betydelsefulla vägförbindelser. Strax söder om staden ligger Kristiansstad Airport som har reguljärflyg. När det gäller busstrafiken utgår de flesta turerna med SkåneExpressen från Kristiansstad. Det finns turer till bland annat Ystad, Simrishamn, Malmö, Lund och Älmhult.

Fastighetsägare

Bland fastighetsägare i Kristianstad återfinns bland andra Aberdeen, som har kontorslokaler i Kristiansstad, Dagon, som har kontors- och industrilokaler, Anders Skooghs Byggnads AB, som äger både industri- och kontorslokaler, Hemfosa Fastigheter, som mestadels har kontorslokaler, men även butiker, och Brinova, som har kontor, butiks- och lagerlokaler

Hässleholm en tillväxtort

Hässleholm växte fram i mitten av 1800-talet som en järnvägsknut utmed södra stambanan. Detta har haft fortsatt betydelse för utvecklingen av kommunen. I Hässleholm bor runt 50 000 personer och orten har haft en ökande befolkning de senaste åren, vilket visar på tillväxt. Hässleholm förknippas med traditionell verkstadsindustri. Något som finns kvar parallellt med den nutida högteknologiska metall- och träbearbetningen. Bland de största företagen återfinns Bergendahlsgruppen, Ballingslöv AB, Finja AB, Eoulus Vind AB, Backer BHV och Finndomo AB.

Logistikcentrum

Staden Hässleholm har en betydande roll som transport- och logistikcentrum och rankas som nummer 15 på listan över Sveriges bästa logistiklägen. I Hässleholm binder järnvägen samman Malmö/Köpenhamn-området med Stockholm, Göteborg. Genom de tre riksvägarna 21, 23 och 24 tar man sig snabbt ut till Sveriges huvudvägar E4, E6, E20 och E22. Här kommer förmodligen ett nytt projekt att dra igång då kommunen tillsammans med Jernhusen bygger en kombiterminal och logistikpark i vad man kallar Hässleholm Nord. Området ligger alldeles intill järnvägen med fem anslutande tågbanor och snabba förbindelser till större vägar och flygplatser. Transportsträckor och ledtider till och från södra Skandinavien kan minimeras tillsammans med närbelägna hamnar i Skåne och Blekinge. Genom projektet vill man ytterligare stärka orten som en viktigt järnvägsknut i södra Sverige. Läs mer i separat artikel.

Centrumutveckling

Hässleholms centrum har vuxit fram vid järnvägsstationen på bangårdens östra sida. Många av byggnaderna från förra sekelskiftet har fått ge plats för efterkrigstidens byggnationer som nu dominerar stadsbilden. Just nu pågår planer från kommunens sida att omvandla Hässleholms stadskärna, bland annat genom en ombyggnad av Första avenyns södra del till gågata, breddning av trottoaren på norra Järnvägsgatan och en omdaning av Nytorget. Omvandlingen beräknas vara klar till 2020 med en mellanlandning 2014 då staden 100-årsjubilerar. Fyra arkitektkontor tävlade om att få utforma framtidens centrum i Hässleholm och uppdragsvinnare blev Nivå landskapsarkitektur AB.

Fastighetsägare

I Hässleholm finns det kommunala fastighetsbolaget HIBAB som utvecklar och förvaltar 40 000 kvm verksamhetslokaler passande för verkstad, lager, försäljning, hantverk och kontor. På mötesplatsen Norra station har man samlat kunskapsintensiva företag, högskoleutbildning och forskning under ett och samma tak. Här kan man hyra lokaler för konferenser, men också hyra kontor.

Några andra fastighetsägare är Brinova, som har mestadels kontor, men även butiks- och lagerlokaler, Dagon, som har kontor, butiker och industrilokaler, och Norén Fastigheter, som äger Gallerian i Hässleholms centrum med cirka 25 butikslokaler. De har även kontor och övriga lokaler i sitt bestånd.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att Kristianstad och Hässleholm, liksom övriga kommuner i Skåne har potentiella lägen rent geografiskt när det gäller utveckling. Båda kommunerna ingår i den starka Öresundsregionen. Fram till år 2030 förväntas regionen öka från 200 000 invånare till 300 000. Något som är viktigt för de båda kommunernas tillväxt.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter