Analys av Uppsala

Den anrika studentstaden Uppsala är Sveriges fjärde största stad och fortsätter att växa och utvecklas i hög takt. Uppsala har ett centralt läge i en region med stark tillväxt. Mälarregionen med bland annat Uppsala, Arlanda och Stor-Stockholm omfattar en tredjedel av Sveriges befolkning och cirka 50 procent av landets forsknings- och utvecklingskapacitet. Fakta I Uppsala kommun bor idag 191 758 invånare. Befolkningen ökar stadigt och har ökat med 5 % under de senaste fem åren. 75 % av befolkningen bor i tätorten. Prognoser förutspår att befolkningen fortsätter öka och bedömningen är att Uppsala kommun om tjugo år kommer ha 236 000 invånare. Medelinkomsten i Uppsala är 244 000 kronor år 2007, vilket kan jämföras med ca 220 000 kr för hela riket. Som arbetsgivare dominerar tjänstesektorn där konsultverksamhet inom bland annat IT vuxit snabbt de senaste åren. I övrigt finns högteknologisk tillverkningsindustri starkt kopplad till universitetens forskning. Medicinsk forskning och läkemedelsindustri är stora områden. De största arbetsgivarna är förutom kommun och landsting: Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, GE Healthcare, Polismyndigheten och Uppsala Garnison. Fastighetsbestånd Förutom de centrala delarna utgör Uppsala Science Park ett mycket attraktivt kontorsområde i Uppsala. Området är beläget söder om universitetssjukhuset och ägs gemensamt av Vasakronan och Landstinget. De mest attraktiva lägena för industri- och logistikfastigheter är Boländerna och därefter Librobäck. Inom det sistnämnda området har kommunen kontinuerligt sålt industritomter sedan i början 2000-talet, med en intensifiering under den senaste tre åren. Attribut som närhet till Uppsala Centrum, direkt anslutning till Riksväg 55, och god tillgänglighet till E4:an torde göra att området blir attraktivare allt eftersom byggnationer färdigställs. På längre sikt kan logistiklägen i Uppsala förändras i och med E4:ans nya sträckning I och med den ökande befolkningen ökar efterfrågan på bostäder. För att kunna möta detta byggs det bostäder på flera håll i Uppsala; bland annat i Kungsängen söder om Uppsala centrum, samt intill resecentrum i centrala Uppsala. Nybyggnationen av bostäder har dock minskat något sedan 2008. Bland fastighetsägarna på bostadssidan syns bland annat det kommunala bostadsbolaget Uppsalahem samt Vasakronan. Stora fastighetsägare De privata aktörerna på den kommersiella marknaden är främst Vasakronan, Uppsala Akademiförvaltning, Castellum genom Aspholmen, Atrium Ljungberg, Boultbee och Stadstornet Invest. Genom Aspholmen är Castellum ägare till en stor yta av industri- och logistikfastigheter. Kommunen, Klövern och Lantmännen är andra stora fastighetsägare i Uppsala. Projekt Hösten 2005 påbörjades arbetet med Uppsala resecentrum, vilket ska stå klart i december 2011. Bygget som är ett gemensamt projekt mellan Banverket, Jernhusen och Uppsala kommun är ett av de största byggprojekten i Uppsala genom tiderna. Resecentret ska bli en knutpunkt för stadens olika trafikslag och byggkostnaden beräknas till cirka 1,5 miljarder kronor. Det nya resecentret ska skapa förutsättningar för en förbättrad kollektivtrafik i kommunen och hela regionen längs ostkustbanan. De förbättrade kommunikationerna ska göra det lättare att välja bostadsort, arbete och utbildning. Vidare förbättras förutsättningarna för näringslivet. Projektet innebär att bangården byggs om och förses med fem nya plattformar för att förbättra säkerheten, tillgängligheten och öka tågkapaciteten. I anslutning till det nuvarande stationshuset har en ny stationsterminal börjat byggas, vilken ska stå färdig 2010. Uppdraget utförs på totalentreprenad av Peab. Den nya dragningen av E4 utanför Uppsala, närmare åtta mil lång, skapade förutsättningar för stora förändringar och nya stadsdelsområden. Östra Fyrislund är ett stort område på cirka 200 hektar placerat mellan befintlig bebyggelse och nya E4:an. Kommunen var inledningsvis ägare till merparten av marken men har efterhand sålt av och skrivit optionsavtal med olika aktörer. I programförslaget till Östra Fyrislund planeras för logistikverksamhet, handel och bostäder. E4:an har idag två befintliga avfarter utanför Uppsala, en intill Östra Fyrislund, Kumlamotet, och längre norrut återfinns Brillingemotet. Bensinstation, snabbmatskedja och dagligvaruhandel har redan etablerat sig vid sidan av sistnämnda. Atrium Ljungberg är stora markägare i detta område och även ägare till Gränby Centrum som planerar för utökning. Handelsområdets yta ska på sikt växa till hela 120 000 kvadratmeter och bedöms bli ett av Sveriges största handelsområden. Transaktionsmarknad Transaktionsmarknaden har sedan finanskrisen intåg varit sval i Uppsala liksom marknaden i stort. Några affärer har dock skett i Uppsala under den senaste tiden. Under början av året köpte fastighetsbolaget Masmästaren Svartbäcken 51:1 av NCC Construction. Kvadratmeterpriset uppgick till cirka 18 000 kr/kvm och avkastningskravet kan bedömas ligga strax under sju procent. Hyresgästen, Länsförsäkringar, har ett sjuårigt kontrakt i den 3 450 kvadratmeter stora byggnaden. Hyresmarknaden Vakansgraden har ökat något i Uppsala under det senaste året och nyteckningar av kontrakt för kontorslokaler görs på en nivå om ca 2 000 kr per kvm. Än har inte konjunkturnedgången haft något större genomslag på hyresnivåerna i staden. Sammanfattning Stora satsningar Uppsalas bostads- och lokalmarknad samt att flera stora projekt är på gång indikerar förhoppningar om framtiden och inga tecken finns på sjunkande attraktivitet. Staden har klarat sig relativt bra i lågkonjunkturen och bedömningen är att Uppsala kommer att fortsätta vara en intressant marknad.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter