Advokaten svarar

Artikel till Lokalguiden Månadens fråga:

Vi hyr en lokal som nyligen blivit utsatt för ett inbrott. Vi önskar därför att hyresvärden installerar ett larm i entrédörren till fastigheten. Kan vi förvänta oss detta av hyresvärden?

Svar: Lagbestämmelserna som reglerar ett lokalhyresförhållande är till övervägande del dispositiva. Det innebär att bestämmelser som framgår av lag inträder bara om inte annat har avtalats parterna emellan.

Utgångspunkten är att hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet är fullt användbar för det tilltänkta ändamålet. Vidare har hyresvärden ett ansvar för att lokalen under hyrestiden hålls i sådant skick. Det är dock vanligt att man i lokalhyresavtal, i enlighet med lagstiftningens dispositiva karaktär, avtalar särskilt om lokalens skick. Parterna i ett lokalhyresförhållande har möjlighet att avtala om att hyresvärden alternativt hyresgästen skall utrusta lokalerna med erforderliga lås- och stöldskyddsanordningar. Likaså kan överenskommas om vem av parterna som skall svara för skador som sker genom yttre åverkan på t.ex. fönster, entrédörrar och andra dörrar som leder till eller från lokalen. Har hyresgästen enligt hyresavtalet ålagts ansvar härför kan hyresvärden inte avkrävas ansvar att bekosta reparation av uppkomna skador eller att installera en larmanordning. Det är även vanligt förekommande att lokalen hyrs ut i befintligt skick. Om lokalen hyrs ut med sådant villkor och den inte är fullt brukbar för det avsedda ändamålet har hyresgästen ändå rätt att kräva rättelse om hyresgästen när avtalet ingicks inte kände till bristen och inte heller kunde upptäcka den med vanlig uppmärksamhet. Avsaknaden av en stöldskyddsanordning är knappast en sådan dold brist, varför frånvaron av en sådan anordning sannolikt inte kan anses utgöra en brist som hyresgästen kan göra gällande. I det fall hyresavtalet parterna emellan saknar villkor om lokalens skick åligger det hyresvärden enligt huvudregeln att under hyrestiden hålla lokalen i ett skick så att denna är fullt användbar för det avsedda ändamålet. Att installera larmanordning torde som huvudregel inte omfattas av hyresvärdens ansvar att hålla lokalen i ändamålsenligt skick. Hyresgästen har under hyrestiden en skyldighet att väl vårda den förhyrda lokalen med vad därtill hör. Vårdplikten innebär att hyresgästen skall vidta de åtgärder som behövs för den löpande skötseln av lokalen, såsom städning och rengörning. I vårdplikten ingår även en skyldighet för hyresgästen att underrätta hyresvärden om det uppstår skada i lokalen, i utrymmen som hör till lokalen eller i gemensamma utrymmen. Hyresvärden skall underrättas genast om det är fråga om en skada som måste åtgärdas omgående, t.ex. en skada på vattenledning. Vid skada av mindre allvarlig karaktär är det tillräckligt om hyresvärden underrättas utan dröjsmål. I det fall hyresgästen underlåter att uppfylla sin underrättelseskyldighet kan hyresgästen åläggas ansvar för skada som uppkommit på grund av hyresgästens försummelse. Det är viktigt att Ni informerar hyresvärden om de eventuella skador som inträffade i samband med inbrottet. Genom en dialog med hyresvärden kan Ni kanske nå en överenskommelse med denne om att förse entrédörren till fastigheten med en larmanordning samt om fördelningen av kostnaderna för en sådan anordning.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter