Övriga Söder (Huddinge, Haninge, Skärholmen och Skarpnäck)

Storstockholms södra delar, inbegripande Skärholmen, Skarpnäck, kommunerna Haninge och Huddinge bildar stora bostadsområden med kluster av kontors- och handelsområden samt starka industriområden. Fakta Folkmängden inom Huddinge är stadigt ökande, för närvarande bor cirka 96 000 invånare i kommunen. Befolkningsutvecklingen har de senaste tio åren legat mellan 0,6-2,6 procent, vilket kan jämföras med rikets utveckling som har legat mellan 0,3-0,9 procent. Kommunens befolkningsprognos för åren 2010–2019 anger en befolkningsökning om 14 700 personer, vilket motsvarar cirka 1,4 procent per år. Den goda befolkningstillväxten gäller också för grannkommunen Haninge som har cirka 76 000 invånare. Inom dessa båda kommuner finns fortfarande relativt stora områden som är oexploaterade. Stora arbetsgivare inom södra Stockholm är kommuner, landstinget och handelsföretag. Fastighetsbestånd Det som utmärker lokalmarknaden i regionen är att den är koncentrerad kring tunnelbanan, pendeltåg och större motorvägar som E4:an och Nynäshamnsvägen. Det mesta attraktiva området utgörs av området intill E4:an där man finner industri- och logistikområdet Segeltorp men också Sveriges största handelplats Kungens Kurva invid Skärholmen. Enligt de senaste uppgifterna besöker cirka 30 miljoner människor handelsområdet som omsätter hissnande 7,3 miljarder. Kontorsytor återfinns i hela regionen men särskilt inom Flemingsberg, Huddinge centrum, Haninge centrum och Skärholmen. Verksamheten kring Flemingsberg är kopplad till Novum företagspark, Södertörns högskola, Karolinska institutet och Huddinge universitetssjukhus. Förutom nämnda Segeltrop utgör Jordbro i Haninge och Länna i Huddinge attraktiva och expansiva industriområden intill Nynäshamnsvägen. Länna industriområde består av c:a 70 ha mark med en blandad struktur med både industrier, kontor och försäljning till privatkunder. Granne med industriområdet ligger ett större externhandelscentrum. Idag finns det ca 180 registrerade företag i industriområdet. I en jämförelse mellan de norra delarna av Stockholm är andel hyresrätter högre inom de södra delarna. Stora fastighetsägare De flesta av Sveriges större fastighetsägare finns representerade i regionen med betydande arealer. Lokalfastighetsmarknaden domineras till stora delar av respektive kommun, nationella företag och större fastighetsbolag. Bland de större ägarna kan nämnas Castellums dotterbolag Brostaden, Ikano och det kommunala Huge Fastigheter. Projekt Ett nytt forskningscenter invid Huddinge universitetssjukhus är i programskedet. Det är Locum som, i ett samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, ska ta fram underlaget för innehållet i byggnaden. Projektet som benämns Novum BioCity kommer att vara på 71 000 kvm och investeringen beräknas till omkring 1,8 mdkr. Novum BioCity kommer dels att effektivisera laboratorie- och forskningsverksamheten på sjukhuset samt bidra till ett ökat kunskapsutbyte mellan sjukhuset och Karolinska Institutet. Transaktionsmarknaden Under den senaste tiden har det inte genomförts några större uppmärksammade transaktioner på den kommersiella lokalfastighetsmarknaden inom den aktuella regionen. Däremot sker det kontinuerligt transaktioner av bostadsfastigheter framförallt till bostadsrättsföreningar. Vidare omsätts cirka 40-60 industrifastigheter per år. Köpare utgörs främst av egenanvändare men även större fastighetsbolag med inriktning på detta segment förekommer. En spektakulär auktion avseende Landic VII kommer att äga rum under oktober månad. Tyngdpunkten på portföljen ligger i Haninge och Huddinge. Hyresmarknaden A-läge för kontor i Huddinge utgörs av området kring Huddinge centrum. Flemingsberg är det område som får anses vara mest expansivt i Huddinge kommun och är det område som bedöms ha haft den starkaste utvecklingen. Hyresnivåerna för kontorslokaler i bästa läge ligger i dagsläget i intervallet om 850 1 300 kr/kvm med toppnivåer kring 1 500 kr/kvm. Framförallt bedöms lokaler i områden med 1960-70-talsbyggnader och som ligger i sämre lägen ha svårast att hålla hyresnivån uppe. För kontor i Haninge bedöms A-läge utgöras av ett mindre område kring pendeltågsstationen. Hyresnivåerna bedöms idag i huvudsak ligga inom intervallet 800 - 1 200 kr/kvm. Det största kontorsområdet i Skarpnäck utgörs av Skarpnäcksgård intill Tyresövägen. Hyrorna inom området varierar inom intervallet 700 – 1 000 kr/kvm. Vakanserna på kontorsmarknaden har haft ett par tuffa år men bedöms nu kunna plana ut, framförallt för moderna lokaler i närheten av goda kommunikationer eller handelsområden. Vakanserna bedöms uppgå till ca 7-12 procent inom Huddinge och Haninges respektive A-läge. Utanför dessa två områden är det svårt att beskriva vakanssituationen i generella termer då vakansnivån varierar rikligt. Som helhet bedöms snittvakansen ligga inom intervallet 10 – 15 procent. De absolut högsta hyresnivåerna för butiker återfinns naturligt i Kungens kurva med ett bedömt intervall om 1 000 – 3 500 kr/kvm och år. Precis bredvid Ikea i Kungens kurva öppnade år 2008 en galleria, BOX, om 11000 kvadratmeter. Trots handelsområdets framgångar har vakanserna inom gallerian kontinuerligt ökat. BOX som inriktar sig mot heminredning tycks ha svårt att konkurrera med IKEA. Ericssons flytt från södra till norra Stockholm har haft en generell påverkan på hela hyresmarknaden i söderort. Det före detta Ericssonhuset i Kungens kurva står fortfarande vakant och mindre delar har nu konverterats till hotell. Slutsatser Konjunkturnedgången i samband med finanskrisen har satt sina spår vad gäller kontorsfastigheter särskilt i områden som Kungens Kurva och Skogås. De områden som bedöms ha klarat konjunkturnedgången förhållandevis bra är områdena kring lärosätena. Vakanserna har, sett till de senaste två åren, generellt ökat med cirka 3 4 procentenheter. På kontorsmarknaden ser NAI Svefa de närmaste åren inte att några nya ytor av större omfattning kommer att tillskapas, utan först kommer vakanserna i det befintliga beståndet att fyllas.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter