Övriga norr

Inledning

Området Övriga norr definieras som Täby, Danderyd, Lidingö och Spånga. Täby, Danderyd, Lidingö är egna kommuner medan Spånga ingår i Stockholms kommun (stadsdelområde Spånga-Tensta). Folkmängden i de fyra församlingarna uppgår till 222 500 personer. Den framtida befolkningsutvecklingen ser positiv ut för samtliga områden. Täby, Danderyd, Lidingö tillhör de kommuner med högst medianinkomster i landet. Spånga tillhör Stockholms kommun och därför finns ingen jämförbar statistik. Stora arbetsgivare i områdena är kommun och landsting (exempelvis Danderyds sjukhus med 2 500 anställda), men det finns även ett stort antal företag av varierande storlek. Några exempel är AGA, Rahmqvist-koncernen, Bonver, Addicom, Nordstöm Assistans, Flir Systems, Lawson Software Sweden, Trimble, Keolis Sverige, Micronic Mydata, och Novartis Sverige. Vidare finns det ett flertal företag verksamma inom handel, eftersom regionen innehåller många större köpcentrum. Generellt är dock kontorsutbudet relativt begränsat eftersom det stora flertalet av de boende arbetspendlar till centrala Stockholm och näraliggande Kista.

Allmänna kommunikationer

Kommunikationerna mellan Övriga norr och centrala Stockholm är av varierande kvalitet. Från Spånga tar det 12 minuter med pendeltåg till Centralstationen. Danderyd har tunnelbana (14 minuter till T-Centralen). Från Täby tar man sig enklast med Roslagsbanan till Tekniska högskolan eller via buss och tunnelbana (Mörby Centrum). Även Lidingö har, förutom bussar, sitt eget lilla tåg – Lidingöbanan – som utgår från tunnelbanestationen Ropsten på röda linjen.

Under flera år har det diskuterats hur de allmänna kommunikationerna skulle kunna förbättras mellan centrala Stockholm och kommunerna i Nordost. En förstudie avseende en regional, kapacitetsstark spårtrafik under namnet Roslagspilen genomfördes 2008. Studien visade dock att spårkapaciteten norrifrån in till Stockholms central inte skulle räcka till för en utbyggnad. Även om kapaciteten kommer att förbättras när Citytunneln och stationen vid Odenplan tas i bruk gör Trafikverket bedömningen att det inte kommer att finnas utrymme för en Roslagspil.

Kontorsmarknaden

Täby, Danderyd, Lidingö och Spånga är framför allt bostadsområden och det som utmärker lokalmarknaden inom områdena är det stora inslaget av köpcentrum. Några av de större anläggningarna är Täby Centrum, Mörby Centrum, Lidingö Centrum, Näsby Park Centrum och Arninge Handelsområde.

Stora fastighetsägare i regionen är bland andra FastPartner, GE Capital Real Estate, Akelius, Unibail-Rodamco, Klövern, Fabege och Stena Fastigheter. Dessutom innehar kommunerna betydande fastighetsbestånd.

Kontorsytor återfinns i hela regionen med viss koncentration från Mörby Centrum och längs med Norrtäljevägen norrut samt kring Lidingö Centrum. A-lägena för kontor är Lidingö Centrum, Mörby Centrum och Täby Centrum. Samtliga finns i anslutning till de stora köpcentrumen i regionen. Mörby Centrum och Täby Centrum har de högsta kontorshyrorna på 1 500-1 900 kr/kvm,år. Hyrorna i Lidingö Centrum är något lägre och varierar mellan 1 300-1 800 kr/kvm,år. I Spånga, som kan sägas leva i skuggan av Kista, ligger hyrorna i A-läge på 900-1 300 kr/kvm,år.

B-läge i Danderyd är Iverness och Vendevägen, där hyrorna spänner mellan 1 300-1 700 kr/kvm,år. Motsvarande lägen i Täby är bland annat Roslags Näsby, Bergtorp, Enhagen och Nytorp. Här ligger hyrorna på mellan 900-1 400 kr/kvm,år. På Lidingö finner man lokaler för 1 150-1 400 kr/kvm,år i Herserud. I Arninge industriområde finns dels lagerlokaler, dels kombinerade kontors- och lagerlokaler. Många små till medelstora företag är utmärkande för marknaden här. Kontorshyrorna ligger på mellan 750-1 100 kr/kvm,år. Nyligen har GE Capital Real Estate hyrt ut lokaler i Danderyd till MindMe Omsorg och Wakers Consulting.

I Spånga finns den övervägande delen av kommersiella lokaler i Lunda industriområde. Området byggdes under 1970- och 1980-talet och har idag en blandning av låga industribyggnader och högre kontorshus. Huvuddelen av marken i området är detaljplanelagd för industri och kontor, men den västra delen är planlagd som terminalområde och där förekommer det mycket tunga transporter. Företag inom partihandel med produktionsvaror och transportverksamheter dominerar i Lunda, men här finns också flera företag som arbetar med el- och optikprodukter.

Vakansgraden för kontor bedöms ligga kring 10% i A-lägena och utanför centrumområdena cirka 15%.

Butiksmarknaden

Det är framför allt på butikssidan som de större utvecklingsprojekten kommer att genomföras framöver. Området kring Täby Centrum kommer de närmaste åren att utvecklas till ett mer stadsliknade centrum med bostadskvarter, stort torg, bredare utbud och bättre service i centrumanläggningen. Själva köpcentrumet Täby Centrum kommer att renoveras och byggas ut från 50 000 kvm till 80 000 kvm. Dessutom kommer de nuvarande 2 400 parkeringsplatserna att utökas till 3 600. Projektet startade i oktober 2010 och kommer att färdigställs i mars 2015. Täby Galoppfält som ligger i anslutning till Täby Centrum kommer att bebyggas med bostäder och lokaler under en 15-20-årsperiod. Totalt planeras för ungefär 4 000 bostäder på Galoppfältet och omkringliggande område.

I Danderyd byggs för närvarande en ny handelsplats – Enebyängen. Bland hyresgästerna finns Coop Extra (4 300 kvm), en möbelbutik (4 000 kvm) samt Plantagen (1 800 kvm). Den första fasen på 13 000 kvm stod klar i oktober 2010. Byggstarten av den andra fasen, Plantagen, är planerad till sommaren 2012 för att stå färdig under våren 2013. Hela projektet är sålt till den tyska fonden Commerz Real.

Även Mörby Centrum kommer att utvecklas och moderniseras. Såväl in- som utsidan kommer att byggas om, butiksytan kommer att utvidgas och utbudet kommer att moderniseras. Inom den nya detaljplanen inryms förutom handelsytor, även kontor, hotell och eventuellt ett underjordiskt parkeringsgarage.

Vidare planerar KF Fastigheter att utöka sin del av Arninge handelsplats från dagens 19 500 kvm till 34 000 kvm. De nya handelsytorna byggs i två plan och kommer att ligga i anslutning till ett nytt resecentrum. Öppning är planerad till 2012.

Framtida utveckling

Tack vare den i jämförelse stabila arbetsmarknaden i Täby, Danderyd, Lidingö och Spånga är det troligt att lokalefterfrågan inte kommer att förändras avsevärt den närmaste tiden. Vår bedömning är att vakans- och hyresnivåer kommer att ligga kvar relativt oförändrade året ut.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter