Överdäckning ger nya möjligheter

Det nyligen fattade beslutet om att järnvägen genom centrala Sundbyberg ska grävas ner har helt förändrat förutsättningarna för de idag spårnära områdena. Fastighetsägaren Diligentia har länge planerat för utveckling av kontorsområdet Kabeln. Nu hoppas de att förändringen medför en möjlighet att utveckla en attraktiv blandstad.

Visionsbild över en eventuell framtida utveckling av kabeln. Bild: A1 Arkitekter

Visionsbild över en eventuell framtida utveckling av kabeln. Bild: A1 Arkitekter

Diligentia har varit fastighetsägare i kontorsområdet Kabeln i centrala Sundbyberg sedan början av 80-talet. Deras kommersiella lokaler där omfattar totalt ca 75 000 kvm. Och planerna för en utveckling av området har varit stora.

– Vi har en detaljplan över hela området som vann laga kraft hösten 2005. Den har vi nu delvis bearbetat och hoppas att den ska vinna laga kraft på nytt innan sommaren, berättar Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, Diligentia. Den nya planen kommer att medge bostadsbebyggelse där det i dag är markparkering. Bilar som står där i dag kommer att kunna parkeras i garage på området.

Dock har regeringens beslut, som fattades i början av april i år, om att järnvägen genom centrala Sundbyberg ska grävas ned, gjort att de framtida förutsättningarna för området ser helt annorlunda ut.

Därmed finns det helt nya möjligheter för Diligentia som nu har mycket att fundera över.

– Ja, det är positivt och vi behöver titta på hur vi kan ta vara på detta. Vad kommer att hända med våra fastigheter? För dem som ligger angränsande mot spårområdet håller vi just nu på med en konsekvensanalys för att klargöra vad som sker när spåret är nedgrävt. Idag har vi i detaljplanen verksamhet för kontor och industri eftersom det är det enda som varit möjligt på grund av de krav tågtrafiken ställer. Men när överdäckningen är gjord finns det plötsligt helt andra förutsättningar att utveckla området med en blandning av bostäder, kontor och inte minst handel mot det nergrävda området. Så vi sitter och visionerar hemma på kontoret nu och funderar på hur det här skulle kunna se ut.

Hur kommer hyresmarknaden se ut om tio år i Sundbyberg? Vilka hyror kommer man vara beredda att betala? Och var ligger Sundbybergs kontorsområde 2024? Dessa frågor spekulerar Markus Pfister och hans kollegor kring.

– Potentialen att bli ett stort kommersiellt område finns här, inte minst med tanke på Swedbanks nya etablering.

Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, Diligentia

Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, Diligentia

Vakanta ytor

Diligentia har i dag cirka 20 procents vakans i området där den största delen kommer från Teracoms tidigare flytt från området till Lindhagen.

– Vakansen behöver en viss investering för att svara mot den efterfrågan som finns på marknaden. Så där har vi en utmaning– ska vi uppgradera eller inte. Kanske kommer vi fram till att vakansen ska omdanas till något helt annat eller också tar vi ner det och ställer dit ett helt nytt kontorshus eller bostadshus.

Levande lock

Det lock som ska läggas ovanpå spårområdet kommer att ha begränsad belastningsmöjlighet, vilket medför att hus inte kommer kunna byggas ovanpå. Därför ställer sig Diligentia också frågande till hur detta lockområde ska levandegöras och aktiveras. Ett större parkstråk, amfiteater, spontanidrotter som parkour, basket, cross fit och paviljonger, likt Kungsträdgårdsgatan i Stockholm, ser Markus Pfister som en möjlig lösning.

– Sammanfattningsvis kan man väl säga att detta är bra för Sundbyberg även om vi inte vet exakt hur utvecklingen kommer att se ut. Personligen tror jag att det kommer bli en stor ökning av bostäder generellt efter den här linjen där järnvägen grävs ner. Och där inkluderas ju även våra fastigheter. Men det är verkligen ett bra kommersiellt läge och vi hoppas på att kunna skapa en blandstad med kontor, handel och bostäder.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter