Örebro präglas av tillväxt

Martin Willén är mark och exploateringschef i Örebro kommun, här berättar han om Örebros näringsliv. Martin svarar även på frågor om bland annat pågående projekt i staden och ger tips och råd till företag som vill etablera sig i Örebro.

Martin Willén. Mark och exploateringschef i Örebro

Martin Willén. Mark och exploateringschef i Örebro

 

Hur skulle du beskriva Örebros näringsliv? 

– Örebro kommuns näringsliv präglas av tillväxt och mångfald och det borgar för en god investering över tid och konjunkturer. Här finns över 13 000 företag i olika storlek och varje år startas mer än 900 företag. Avancerad industri samsas med kvalificerad tjänsteproduktion och högteknologisk forskning. Samtidigt är logistik, besöksnäring, handel, IT, media och kommunikation på frammarsch och ökar kraftigt.

Örebro är också en stark förvaltningsstad med ett 30-tal myn­digheter, vilket ytterligare bidrar till stabilitet och ett positivt investeringsklimat.

Vad har ett företag att vinna på att etablera sig här?

– ”Vår kraft blir din” skriver vi i vårt material och det är det som allt handlar om. Det går väldigt bra för Örebro, fler vill bo här, utbildningsnivån ökar, tillväxten i antal företag är stor, detaljhandeln ökar – vi ligger i topp jämfört med övriga större städer i Sverige, lönerna ökar och så vidare. Priserna på bostadsrätter ökar också, bland annat för att det just nu behövs både fler bostäder och fler kontor.

Med andra ord, här finns både kraften och ett behov att fylla. Dessutom handlar det ju om läge, läge, läge, precis som när man köper hus. 6,4 miljoner människor bor inom 30 mil från Örebro. Vi ser till att möjligheterna finns för företag att använda det läget.

Hur skulle du beskriva lokal- och markutbudet i kommunen?

– Som gott, och vi arbetar hela tiden för att säkerställa tillgången till mark och lokaler, för att möta upp att så många vill bo och verka i Örebro. Kommunen har stora markinnehav. Privata markägare betyder också mycket, inte minst för småhusmarknaden.

Idag har vi ca 3 400 000 kvm detaljplanerad tillgänglig mark och en närmast outtömlig reserv för framtiden. Marken finns både mycket centralt, där vi skapar möjligheter för både nya verksamhets- och kontorslokaler och bostäder, och som helt nya stadsdelar. I anslutning till europavägarna är nya områden för verksamheter planerade.

Det speciella hos oss är just att marken redan är detaljplanerad när vi gör markanvisningen och det gör att man kan komma igång med projekten fortare. Det går att göra genom att detaljplanerna är flexibla utan detaljerade utformningskrav. Utifrån dem för vi sedan under förstudieperioden en dialog om utformningen baserat på företagens förslag.

Vilka projekt är på gång nu och framöver i Örebro?

– Just nu pågår utbyggnaden av nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen, ett område nära både natur och city. 2000 nya bostäder är planerade där. Andra aktuella stora bostadsprojekt är Örnsro, Österport och Pappersbruket.

Vi kommer att vidareutveckla befint­liga centrala områden av staden som Södra station, Centralstationen och övriga stråket längs järnvägen, främst med fokus på verksamhet beroende på bullernivåer.

Det finns också stor potential framöver i att utveckla citynära industriområden som Aspholmen och Holmen till mer stadspräglade, blandade stadsdelar, liksom Vivalla/Boglundsängen som ligger något längre ut. Längs med E18 mot Oslo finns stora arealer som detaljplaneläggs för kommande verksamheter.

Det är attraktiva lägen för t ex lager och logistik.

Hur kommer Örebro att se ut om tio år?

– SCB:s prognos för Örebro för de närmaste fem åren är en ökning med drygt 11 000 invånare. Om befolkningsökningen fortsätter i samma takt borde vi vara ungefär 165 000 invånare om tio år.

Det innebär att vi kommer ha byggt en tätare stad, med fler stadsdelar, men precis som nu kommer grönområden och naturstråk att vara naturligt insprängda i stadsmiljön.

Örebro är ju rankad som en av de städer i landet som är bäst att bo i och det tänker vi fortsätta vara. Vårt arbete att genom dialog hela tiden utveckla kommunens service till företag och att företagen och kommunen jobbar tillsammans för att stärka och bibehålla stadens tillväxt gör att företagen fortsätter att gå bra här.

Utbildningsnivån bland invånarna ökar idag och kompetensförsörjningen säkras hela tiden genom att universitetet breddat sina utbildningar och genom att vi tillsammans med företagen kontinuerligt kartlägger kompetensbrister och utifrån det arrangerar yrkesutbildningar.

Det gör också att vi ser en tydlig trend i att allt fler ekonomiskt, står på egna ben och även att den positiva utvecklingen av lönerna håller i sig. Folkökningen ställer också krav på infrastrukturen i staden.

Våra satsningar på att säkerställa miljövänliga lösningar, som cykelstråk och bra bussförbindelser, gör att fler cyklar och åker buss.

Vad har du för tips och råd till företag som vill etablera sig i Örebro?

– Berätta för oss om dina planer och önskemål, så börjar vi där. Vare sig du är ny i Örebro eller vill expandera din befintliga verksamhet så är ingången vår etableringsansvariga, Pernilla Seger.

Vi erbjuder också en mötesform som vi kallar företagslots, där vi samlar de kommunala kompetenser som du behöver träffa utifrån ditt projekt.

På så sätt får du en snabb orientering och personliga kontakter.

Via kommunens Servicecenter 019-21 10 00 får du rätt kontakt från början. Information om staden och aktuella projekt finns på www.orebro.se/byggorebro.

Södra ladugårdsängen. Bild: Örebro Kommun

Södra ladugårdsängen. Bild: Örebro Kommun

 

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter