Åsa Bergström, näringslivschef i Solna: Vi beskrivs som en framtidsstad i tillväxt

Åsa Bergström, näringslivschef i Solna kommun, berättar om varför man som fastighetsägare skall satsa på Solna, framtidsplaner och hur fastighetsmarknaden ser ut. 

Hur kännetecknas Solna kommun på fastighetsmarknaden?

- Solna brukar beskrivas som en framtidsstad i tillväxt. Här finns attraktiva bostäder, framgångsrika företag, utmärkta kommunikationer, förstklassig samhällsservice och ett rikt kultur- och idrottsutbud. Solna stad är inne i en spännande utvecklingsfas, befolkningen växer och många företag söker sig hit. Solna stad har i åtta år på rad blivit rankad som kommunen med Sveriges bästa företagsklimat till följd av bland annat stadens strategiska läge, goda kommunikationer och ett välutvecklat samarbete med de lokala företagen.

Åsa Bergström Solna Kommun

Åsa Bergström Solna Kommun

Vad är på gång i er kommun?

- Nuvarande utvecklingsområden är Järvastaden, Nya Ulriksdal, Arenastaden, Hagastaden och centrala Solna. Tillkommer gör Hagalunds arbetsplatsområde, Solna strands arbetsplatsområde, och södra Huvudsta/ Tomteboda. Utöver det finns sedan 2014 utvecklingsstrategier för Bergshamra och Hagalund på plats, och som började genomföras under 2015. På sikt påverkas också Huvudsta så snart det kan bli klart med en Huvudstaled i tunnel.

Hur kommer Solna att se ut om 5-10 år?

- 2030 är Solna en sammanhållen, levande och trygg stad som förenar innerstadens promenadstad och närheten till natur samt är en attraktiv miljö för människor att bo, leva och verka i. Solna är naturligt sammanknuten med grannkommunerna Stockholm Sundbyberg, Sollentuna och Danderyd utan tydliga gränser.  

Solna har tagit ett stort ansvar för försörjningen av nya bostäder och arbetsplatser i Stockholmsregionen. Stadens befolkning har vuxit med cirka 30 procent under perioden 2000-2015. Staden avser även fortsättningsvis att ta ett stort ansvar för regionens tillväxt, och det ska ske i en takt som staden och Solnaborna mäktar med. Staden planerar för att det årligen ska byggas i genomsnitt 800 nya bostäder i olika boende- och upplåtelseformer. Ett särskilt fokus kommer att ligga på att möjliggöra för barnfamiljer att bo kvar i Solna genom att skapa förutsättningar för att öka andelen nybyggnation av större lägenheter. Enligt befolkningsprognosen kommer Solna att ha över 100 000 invånare år 2030.

De kommande åren kommer en rad större företag att omlokalisera sin verksamhet till Solna som till exempel Johnson & Johnson, SEB, Telia Sonera, Siemens, Sodexo, Svenska spel och Telenor. Solna ska fortsatt skapa goda förutsättningar för företag att etablera sig och växa i staden genom att erbjuda god service och attraktiva etablerings- och expansionsmöjligheter.

Hur ser tillgången på byggbar mark ut i kommunen?

- Mycket av den byggbara marken idag finns inom de sex utvecklingsområdena som beskrivs ovan. Många nya utvecklingsområden planeras dock och beskrivs väl i stadens nya Översiktsplan 2030 som förhoppningsvis beslutas någon gång under våren 2016.

Hur arbetar ni för att underlätta för fastighetsägare som vill bygga nytt/bygga om i Solna?

- Solna stad har en löpande dialog med fastighetsägare. Vi arbetar för att hela tiden utveckla vår service vad gäller tillgänglighet, information, rättssäkerhet, bemötande, kompetens och effektivitet.

Varför skall man som fastighetsägare satsa på Solna kommun?

- De kommande årens stora företagsetableringar och utvecklingen av efterfrågan på bostäder ser jag som ett bevis på att företag och människor tycker att Solna är en attraktiv plats att bo, leva och verka på i dag. Vill man som fastighetsägare ta del av affärerna på denna växande lokala marknad kan det var värt att se närmare på möjligheterna i Solna.

Dina sparade favoriter

Nedan listas dina sparade favoriter.

Dina uppgifter

Få prisuppgifter och mer information om dina sparade favoriter.

Din intresseanmälan är nu skickad. Vill du rensa dina favoriter?

Rensa dina favoriter